ازدواج آرام بخش قرآنی یا ازدواج پر مخاطره

ازدواج قرآنی این است که توأم با آرامش بوده و مهریه ها سبک، و جهیزیه ها و مراسمات ساده باشد

حکم حضور ارامنه در مساجد برای مراسمات ختم

مسجدى در زمین مشاعى که بین مالکین مسلمان و ارمنى مشترک بوده، با اجازه خودشان بناشده است؛ اهل کتاب مراسم ختم امواتشان را در مسجد مسلمانان برگزار می‌کنند و واعظ مسلمان در آن مجلس سخنرانى می‌نماید و خود ایشآن‌هم در مجلس حضور دارند و همچنین در مراسم مسلمین که در مسجد منعقد می‌شود شرکت می‌کنند با توجه به این مطلب، حضور ارامنه در مسجد چه حکمی دارد؟

چگونگی تصرّف در مبالغ دریافتی از مراسمات ختم

مبالغی که بابت برگزاری مراسمات ختم در مسجد پرداخت می‌شود چگونه باید مصرف گردد؟ آیا خادم مسجد هم سهمی دارد؟

اسراف در مراسمات

در بعضى مناطق مرسوم است که روز و شب پنج‌شنبه و جمعه که براى زیارت قبور امواتشان می‌روند، عطر و گل‌های قیمتى و یا غیر قیمتى روى قبر می‌ریزند. آیا این کار مشروع و درست است؟

اجاره دادن سالن مستقل مربوط به مسجد جهت مراسمات

اگر مسجد، سالن مجزّا و مخصوصى براى ختمها داشته باشد می توان در قبال برگزارى مراسم كرايه اى دريافت كرد؟

اسراف در مراسمات

در بعضى مناطق مرسوم است که روز و شب پنج‌شنبه و جمعه که براى زیارت قبور امواتشان می‌روند، عطر و گل‌های قیمتى و یا غیر قیمتى روى قبر می‌ریزند. آیا این کار مشروع و درست است؟