مقدار مالی که مرد در طلاق خلع از زن می گیرد

در طلاق خلع مرد به چه مقدار می تواند از زن مالی را بگیرد؟

حکم طلاق خُلعی که مرد تمام مهریه را بپردازد

مهریه زنی 14 سکه بوده که یک سکه را بخشیده و قاضی وی را طلاق خلع داده است ولی مرد داوطلبانه مهریه او را کامل(14 سکه) پرداخت کرده و وی قبول کرده است؛ آیا طلاق رجعی شده و مرد حق رجوع دارد؟

چگونگى طلاق زن در صورتى که مرد در سفر باشد

در صورت نزدیکی بعد از پاکی، مرد به خاطر مسافرت از حال زن خبر نداشته باشد برای طلاق چه وظیفه ای دارد؟

حکم ازدواج مرد با زنی که به دختر خاله یا دختر عمه او شیر داده

ازدواج مرد با زنی که به دختر خاله یا دختر عمه او شیر داده است چه حکمی دارد؟

حرمت ازدواج مرد با خواهرزاده و برادرزاده رضاعى همسر بدون اذن او

آیا مرد می تواند با خواهرزاده یا برادرزاده رضاعی همسر خود بدون اذن او ازدواج کند؟

چگونگی محرمیّت با زن برادر

یک مرد چگونه می تواند با زن برادر خود محرم شود؟

نماز خواندن مرد با پوشش نامناسب و وارد شدن نامحرم

اگر مردی با شورت و یا شلوار کوتاه یا لباس های کوتاهی که شکم و بدن او قابل دیدن باشد نماز بخواند و در وسط نماز زن نامحرمی وارد شود آیا آن مرد باید نماز خود را بشکند یا ادامه دهد؟

نماز خواندن مرد با لباس زنانه و بالعکس

نماز خواندن مرد با لباس زنانه و بالعکس چه حکمی دارد؟

منظور از لباس مخصوص مرد یا زن

منظور از این که پوشیدن لباس مخصوص مرد براى زن و بالعکس اشکال دارد به چه نوع لباسی گفته می شود؟

وجود دستمال ابریشمی در جیب مرد در نماز

همراه داشتن دستمال ابریشمی چه حکمی دارد؟

ترکیب لباس از ابریشم و غیر آن

در صورتی که لباس مرد، ترکیبی از ابریشم و چیز دیگری باشد چه حکمی دارد؟

وجود حائل بین نمازگزاران زن و مرد در مسجد

آیا بودن پرده و دیوار بین زنان و مردان در حال نماز خواندن و موعظه کردن لزومى دارد؟

استحباب خواندن نماز در مسجد

نماز خواندن در مسجد چه حکمی دارد،آیا زن و مرد در این حکم فرقی دارند؟

اشتباه در تطبیق میت

شخصی یک ماه نماز استیجاری رابه نیت مردی خواند در صورتی که متوفی زن بوده بعدا فهمیده آیا باید نمازها را اعاده کند؟

کراهت سلام کردن مرد به زن جوان

آیا سلام کردن مرد به زن جوان مکروه است؟

نیابت از جنس مخالف

آیا زن می تواند نیابت از مرد نماید یا بالعکس آن؟

دلیل تفاوت شیوه وارد کردن میّت مرد و زن در قبر

چرا میّت مرد را از طرف سر، و میّت زن را از طرف عرض بدن، وارد قبر مى کنند؟

خواندن نماز میت زن مطابق دستور نماز میت مرد

آیا جایز است نماز میت زن را مانند دستور مرد خواند؟

حکم استفاده از ضمیر مؤنّث برای مرد در نماز میت

اگر در نماز میّت مرد، از ضمیر مؤنّث استفاده شود اشکالی دارد؟

یکسان بودن واجبات کفنِ مرد و زن

آیا در تعداد قطعه‌هاى واجب و مستحب کفن و نیز در کیفیّت و چگونگى آن، تفاوتى بین میّت مرد و زن وجود دارد؟

غسل دادن زن توسط مرد و بالعکس

آیا زن می تواند مرد را و یا مرد می تواند زن را غسل بدهد؟

عدم کلیت دو برابری سهم ارث مرد نسبت به زن

آیا همیشه مرد دو برابر زن ارث می برد؟