قوه قضاییه به تحول اساسی نیاز دارد

مردم دغدغه ها و نارضایتی هایی از دستگاه قضایی دارند؛ تاکید ما این است که باید با برنامه ریزی مناسب مشکلات حل شود و رضایت مردم جلب شود

اجرای قسامه برای افرادی که حضور در صحنه جرم نداشتند

قسامه برای کسانی که حضور نداشته ولی از کسانی که دیده‌اند یقین به مطلب پیداکرده‌اند چه حکمی دارد؟

معیار اثبات جرم کمتر از زنا

رابطه نامشروع مادون زنا همچون تفخیذ یا تقبیل چگونه اثبات می شود؟ آیا مثل زنا نیاز به 4 شاهد عادل دارد؟

مقبول بودن شهادت بستگان ناظر صحنه جرم

ما در خانه یکی از اقوام دعوت افطاری بودیم که یکی دیگر از اقوام هنگام ورود شروه به کتک زدن پدر اینجانب نموده آیا شهادت افراد حاضر در مهمانی که با ما و آن فرد نسبیت دارند ارزش دارد؟

تیمم بر جرم سماور

تیمّم بر جرم سماور و بلور مصنوعی که با دخالت انسان متبلور شده چه حکمی دارد؟