اجاره درختی که میزان ثمره آن مشخص نیست

اگر درختی را که هنوز مشخص نیست چه مقدار ثمره خواهد داد به عنوان سیاه خرید اجاره کند چه حکمی دارد؟

اجاره درخت، باغ و مرتع

اجاره کردن درخت یا باغ یا مرتع براى استفاده از میوه یا علف آن درست است؟

نحوه قیمت گذاری ساختمان و درخت و مانند آن جهت تعیین ارث زن

در تقسیم ارث، ساختمان و درخت و دیگر اموال هوایی را چگونه قیمت گذاری می کنند؟

اجبار به اجاره زمین بعد از روشن شدن غصب

آیا غاصب یا مالک می توانند طرف دیگر را مجبور به اجاره یا معامله زمین یا درخت نمایند؟