عوامل نابسامانی اقتصاد کشور از منظر معظم له

اصرار بر اقتصاد لیبرالی در سایۀ بی اعتنایی به اقتصاد مقاومتی/ بی تدبیری در مقابله با بحران بیکاری؛ منشأ نابسامانی های اقتصادی/ بحران اقتصادی؛ ارمغان فاصلۀ طبقاتی و ناکارآمدی در فقر زدایی/ واردات بی رویه و قاچاق به بهای نابودی اقتصاد ایران/ بحران ارزی؛ چالش جدی پیش روی اقتصاد ایران/ بحران اقتصادی محصول سوء مدیریت؛ دولت ضرب الاجلی برای تیم اقتصادی خود تعیین کند

جایگاه «احسان و نیکوکاری» در پویایی جامعۀ اسلامی از منظر معظم له

حیات اخلاقی جامعه در گرو اهتمام به احسان و نیکوکاری/ احسان ؛ منبع ارتقای مسئولیت پذیری اجتماعی/ ترویج نیکوکاری زمینه ساز تحقق عدالت اجتماعی/ تحقق امنیت اجتماعی و رفع مشکلات اقتصادی در پرتو انفاق و احسان/ فقرزدایی در سایۀ فرهنگ احسان و نیکوکاری/ احسان ؛ اصل راهبردی در حفظ نظام اجتماعی/ تحقق سلامت اجتماعی در پرتو گسترش فرهنگ نیکوکاری/ لزوم مشارکت مسئولان و مردم در جشن احسان و نیکوکاری