گردآوری پژوهش نیست

برخی کارها با عنوان پژوهش در جامعه رایج شده است که پژوهش نیست بلکه گردآوری است

تفاوت نظر مرجع تقلید طرفین در کارهای مشترک

در مواردی مثل ازدواج که بین دو نفر است اگر مراجع تقلید دو نفر هرکدام بر سر یک موضوع فقهی نظری متفاوت داشته باشند تکلیف چیست و باید نظر کدام مرجع را اجرا کرد؟

عدول به حیّ حتی در مواردی که خلاف نظر میت است

آیا آنچه مشمول مسئله بقاء بر میت نیست و اگر خلاف نظر میت هم باشد باید از حیّ تقلید شود فقط اصل مسئله بقاء است یا مسائلی که نتیجتاً در بقاء یا عدم بقاء تأثیر دارد هم همین‌طور است؟ مثلاً حیِّ و میت در جواز رجوع به فالاعلم در احتیاطات اعلم اختلاف دارند و میت قائل به جواز و اعلم است و حیّ قائل له عدم جواز و فالاعلم است؟

تعزیرات منصوص

باتوجه به اختلاف نظر فقهای عظام، حضرتعالی کدام یک از گناهان و معاصی را از مصادیق تعزیر منصوص میدانید؟

ساخت حسینیه در زمین وقفی بر خلاف نظر واقف

شخصی زمینی را داده تا یک مجتمع فرهنگی در آن بسازند ولی متصدی ساختن این بنا باجمع پول حسینیه ساخته چون بعضی ازخیرین برای حسینیه پول دا ده اند ولی واقف زمین میگوید من راضی نیستم حسینیه باشد، تکلیف چیست؟

عید بقر

نظر معظم له در مورد عید بقر چیست؟

نظر معظم له درباره کتاب ملاحم و الفتن

نظر حضرتعالی درباره کتاب ملاحم و الفتن چیست؟ آیا می‌توان به آن اعتماد کرد؟

حفظ میراث فرهنگی در نظر شرع

آیا حفظ ميراث فرهنگي و حفظ سنت هاي محلي واجب است و گشايش چنين مکان هايي انسان را به تدبر بيشتر در عظمت خلقت خداوندي فرا مي‌خواند؟

شمول نافذ بودن نظر ولی در امور غیر مالی که به مصلحت مولی علیه است

در فقه غنی اسلام، اهلیت افراد جهت تصرف در اموالشان موقوف بر بلوغ و رشد آنها است و شارع مقدس در جاهایی که فرد به عللی چون جنون یا سفه، تصرف عقلایی در اموال خود را نمی کند، نصب قیم توسط حاکم را به جهت جلوگیری از ورود ضرر به فرد یا اطرافیان و یا جامعه توصیه نموده است. تا آنجایی که بنده اطلاع دارد بحث حجر و نصب قیم برای غیر رشید مطلقا جهت امور مالی وضع شده اند، با توجه به ابتلائات جامعه امروز، ما با موارد زیادی از عدم تصمیم گیری صحیح و عقلایی در امور غیر مالی هم مواجه هستیم، مثل دختری که صرفا به دلیل ریزش مو و نازیبا شدن، در هنگام شیمی درمانی ( جهت درمان سرطان) ، از ادامه معالجه ممانعت می کند، با توجه به مصداق عرض شده، که مریض به دلیلی واهی خود را در معرض مرگ بسیار سریع قرار می دهد، آیا می توان مدعی حجر مریض در امور مربوط به درمان او شد ؟ عملا در اینجا حجر در امور غیر مالی مطرح است.

عدم کفایت نظر پزشکی قانونی برای اثبات ارتباط نامشروع

آیا قاضى می تواند با استدلال کردن به نظر پزشک قانونى مبنی بر این که جسم سختى با قُبل یا دُبر دختر برخورد کرده و صریحاً مشخص نگردد حکم داشتن رابطه نامشروع را اثبات نماید؟

تعدّد زوجات

ازنظر اسلام مردان می‌توانند با چند زن ازدواج دائم داشته باشند؟

تفاوت نظر مرجع تقلید زن و مرد در صحت ازدواج

ازدواجی که به نظر مرجع زن باطل ولی به نظر مرجع مرد صحیح است در صورت امتناع مرد از طلاق چه حکمی دارد؟ همچنین حکم پرداخت مهریه و گرفتن آن از طرف زن؟

لمس و نظر بیماران غیرهمجنس کودک

لمس و نظر بيماران غير هم‌جنس تا چه سنّى جايز است؟

معاینه و نظر و لمس عورت هم‌جنس جهت استخدام

در سازمان‌های نظامى كشور و برخى ديگر از سازمان‌های دولتى، براى استخدام نيروى جديد، ابتدا بايستى متقاضى را ازهرجهت معاينه كامل بدنى نمايند تا از سلامت جسمى وى اطمينان حاصل شود. در اين آزمایش‌های تمامى اعضاى بدن ازجمله دستگاه تناسلى مورد معاينه قرار می‌گیرد. آيا پزشك هم‌جنس اجازه ديدن و لمس آن قسمت از بدن را جهت معاينه و احراز سلامتى دارد؟

معاینه مثانه و لمس و نظر به عورت توسط هم‌جنس یا غیر هم‌جنس

در معاينات مربوط به مثانه، بايد آلت تناسلى شستشو و ضدّ عفونى شود، و وضع مثانه با وارد ساختن دستگاهى به داخل آن، مشاهده گردد. آيا اين كار توسّط پرسنل اتاق عمل (هم جنس، يا غير همجنس) جايز است؟

لمس و نظر به باطن بدن نامحرم

آيا لمس و نظر باطن بدن نامحرم، اعم از ريهها، ناى، مرى، قلب، معده، روده، مثانه و رحم، حكم ظاهر را دارد؟

آموزش‌های همراه با لمس و نظر به نامحرم

آموزش‌هایی كه همراه لمس و نظر به نامحرم است و به‌احتمال اينكه در آينده حفظ جان فردى منوط به آن باشد، چه حكمى دارد؟

نظر فقهای مذاهب اسلامی در مورد وجوب خمس

فقهاى اسلام در اصل خمس اتفاق نظر دارند، ولى در موارد و مصارف آن اختلاف است؛ به طوری که فقهاى اهل سنّت مورد خمس را منحصر به غنایم جنگى دانسته اند ولى فقهاى امامیّه به سودها و بازیافت ها تعمیم داده اند، با توجه به این مطلب آیا از فقهاء و علماى طراز اوّل هر دو مذهب، کسانى هستند که نظر طرف مقابل را داشته باشند؟

عدول به حیّ حتی در مواردی که خلاف نظر میت است

آیا آنچه مشمول مسئله بقاء بر میت نیست و اگر خلاف نظر میت هم باشد باید از حیّ تقلید شود فقط اصل مسئله بقاء است یا مسائلی که نتیجتاً در بقاء یا عدم بقاء تأثیر دارد هم همین‌طور است؟ مثلاً حیِّ و میت در جواز رجوع به فالاعلم در احتیاطات اعلم اختلاف دارند و میت قائل به جواز و اعلم است و حیّ قائل له عدم جواز و فالاعلم است.

اختلاف‌نظر مرجع حی و میت در موارد موضوع بقاء

آیا آنچه مشمول مسئله بقاء بر میت نیست و اگر خلاف نظر میت هم باشد باید از حی تقلید شود، فقط اصل مسئله بقاء است یا مسائلی که نتیجتاً در بقاء یا عدم بقاء تأثیر دارد هم همین‌طور است؟ مثلاً حی و میت در جواز رجوع به فالاعلم در احتیاطات اعلم اختلاف دارند و میت قائل به جواز و اعلم است و حی قائل به عدم جواز و فالاعلم است.

وقف از نظر شرع مقدّس

جایگاه وقف در دین اسلام چیست؟