سایه مرگ بر سر سلمان رشدی

گرچه تاکنون سلمان رشدی به درک واصل نشده است ولى فتواى امام چنان كرد که او مرده ای بیش نیست

توضیح لازم

اخیرا برخی از نا آگاهان یا مغرضان در فضای مجازی فتوایی از آیت الله العظمی مکارم شیرازی درباره ترمیم بکارت نقل کرده بودند که توأم با تحریف و خلاف گوئی بود.

فتوا بودن تقدّم سی‌ویک روز روزه‌ی کفاره

ازنظر معظم له تقدّم 31 روز روزه‌ی کفاره بر 29 روز، احتیاط واجب است یا فتوا؟

تکلیف در صورت تعارض قانون با فتوا

در مواردی که قانون با فتوای مرجع متفاوت باشد کدام مقدم است (مانند جایی که قانون ارث زوجه را از زمین نیز می‌پردازد)؟