حکم مهریه در صورت ارتداد یکی زوجین

آیا اگر زن یا شوهر مرتد شوند، باید مهریه پرداخت شود؟

مهریه در ازدواج بدون اذن پدر

آیا لازم است در ازدواج بدون اذن پدر مهریه پرداخت شود؟

حکم عقد و مهریه در صورت عدم قصد پرداخت مهریه

چنانچه مردی هنگام عقد قصد داشته باشد که مهریه را پرداخت نکند، عقد و مهریه وضعیت آنها چگونه می باشد؟

حکم استفاده ی والدین از مهریه ی دختر مطلّقه خود

اگر یکى از فرزندان خانواده اى طلاق بگیرد، در این هنگام براى فرزند دیگرشان خواستگارى بیاید و پدر و مادر مجبور شوند از مهریّه فرزند مطلّقه ی خود براى مخارج ازدواج فرزند دیگر هزینه کنند، چه حکمى دارد؟

حکم گرفتن پول توسط پدر دختر از داماد علاوه ی بر مهریه

در بین مردم و شیعیان افغانستان مرسوم است که در ازدواج علاوه بر مهریّه، پدر دختر مبلغى پول از داماد مى گیرد ، این کار چه حکمی دارد؟

عند المطالبه بودن مهریه در عقد موقّت

مهریه در عقد موقّت عندالمطالبه است یا نه حتما باید مرد بپردازد ؟

حکم عقد در صورت قصد عدم پرداخت مهریه در ابتدای عقد موقّت

اگر شخصی در ازدواج موقت، از ابتدا قصد ندادن مهریه را داشته باشد حکم عقد چیست؟

حکم مهریه در صورت بخشیدن مدت توسط مرد

اگر مرد باقیمانده ی مدّت را ببخشد آیا لازم است مهریه را پرداخت نماید؟

رکن بودن مهریه و زمان در عقد موقّت

چنانچه در عقد موقّت مهریه یا زمان تعیین نشود، عقد چه حکمی دارد؟

حکم در صورت ادعای مرد بر عدم تمکین زن حتی با پرداخت مهریه

اگر بین طرفین در این جهت اختلافى حاصل شود و زوجه مدعى تمکین تعلیقى بشود و زوج اظهار نماید که همسرش اهل تمکین حتّى در صورت دریافت مهر نیست و قراینى هم در حدّ افاده احتمال بر صحّت اظهارات زوج وجود داشته باشد آیا به صرف ادّعاى زوجه، شوهر ملزم به پرداخت نفقه مى گردد و یا این که فصل خصومت باید از طریق اقامه بیّنه و یمین به عمل آید و بنابراین چه کسى مدعى و یا منکر شناخته مى شود؟

حکم مطالبه مهریه در صورت عدم تعیین مدت زمان برای مهریه

آیا زن می تواند در صورتی که برای مهریه مدت تعیین نشده است، مهریه ی خود را مطالبه نماید؟

رکن نبودن مهریه در عقد دائم

چنانچه در عقد دائم مهریه تعیین نشود، عقد چه حکمی دارد؟

عقد و مهریه زنی که شوهرش قادر به مقاربت با او نیست

مردی که ( به هر دلیل) فاقد هرگونه احساسی نسبت به جنس مخالف بوده و امکان استمتاع جنسی به هیچ عنوان وجود ندارد با زنی عقد نکاح دائم منعقد نموده است و زن نیز با اطلاع به این مسئله و به دلیل علاقه به زوج، اقدام به مزاوجت با ایشان نموده است دلیل. آیا شرعاً چنین عقدی صحیح بوده یا خیر؟ همچنین آیا در چنین شرایطی با وجود منتفی بودن استمتاع جنسی بای نحو کان، تکلیف مهر زن چه خواهد بود؟

حکم مهریه در صورت فسخ نکاح

آیا در صورت فسخ ازدواج بر مرد واجب است مهریه را پرداخت نماید؟

حکم ازدواج و مهریه بعد از تغییر جنسیت

اگر يكى از زوجين تغيير جنسيّت دهد لطفاً بفرماييد: 1. حكم ازدواج آنها چيست؟ 2. مهريّه زوجه چه حكمى دارد؟

استفاده والدین از مهریه دختر مطلقه

اگر یکى از فرزندان خانواده اى طلاق بگیرد، و در این هنگام براى فرزند دیگرشان خواستگارى بیاید، و پدر و مادر مجبور شوند از مهریّه فرزند مطلقه براى مخارج ازدواج فرزند دیگر هزینه کنند، چه حکمى دارد؟

اختلاف زوجین در مهریه بعد از طلاق

زن و مردى بعد از طلاق بر سر مهريه اختلاف مى‏ كنند؛ زن مى‏ گويد دخول حاصل شده، پس تمام مهر را بايد بپردازد ولى مرد مى‏ گويد دخولى حاصل نشده است و در ضمن هيچ‏ كدام بيّنه ندارند؛ در فرض مسئله، حکم آن را بیان فرمایید؟

رجوع زن به مهریه در طلاق خلع و عدم پرداخت آن توسط مرد

اگر زن در عده طلاق خلع به بخشي از مهريه رجوع كند اما مرد پرداخت نكند آیا طلاق رجعي مي شود؟ و نیز چنانچه زن براي دريافت مهريه در ايام عدّه طلاق از طريق قانون اقدام كند و ايام عدّه منقضي شود آيا مرد حق رجوع دارد؟

حکم رجوع به مهریه در بیماری منجر به فوت شوهر قبل از انقضاء عدّه

اگر زنی که طلاق او خلع بوده است قبل از انقضای عده، در بیماری منجر به فوت شوهر به مهریه رجوع کند ولی شوهر به وی رجوع نکرده باشد؛ مستحقّ مهریه می باشد و ارث می برد؟

خمس مهریه

آیا به مهریّه خانمها خمس تعلّق مى‌گیرد؟

خمس میوه درختانی که مهریه زن بوده

اگر تعدادی درخت به خانمی بعنوان مهر برسد آیا به محصولات آن خمس تعلق میگیرد؟

رجوع زن به مهریه و عدم توانایی پرداخت مهریه توسط زوج

اگر در ایّام طلاق خلع، زن به مهر خود رجوع کند و زوج نتواند در یک قسط تمام مهر زوجه را پرداخت کند، یا از پرداخت مهر معسر باشد، آیا با این اوصاف طلاق به قوّت خود باقى است، یا این که به صرف رجوع زن به مهر بدون رضایت زوج، طلاق باطل و ازدواج برقرار و مرد مکلّف به ادامه زندگى زناشویى با زوجه است؟ یا این که طلاق برقرار و زوجه بایستى جهت وصول مهر خود، به مراجع صالحه مراجعه و اقامه دعوا نماید؟

معیار تحقق قبض در امثال هبه و مهریه

معیار در قبض در مسایلی مانند مهریه و هبه در چیست؟مثلاً زمین یا خانه ای را به نام او زده است اما خودش در آنجا سکونت می کند یا کار می کند.

محاسبه نرخ تورم در مهریه علی رغم عدم مطالبه قبلی زوجه

فرموديد در جايي که طلبکار دين را طلب نکند، تورّم محاسبه نمي شود. پس چرا در مهريه که غالباً خانم ها طلب نمي کنند تورّم محاسبه مي شود و به نرخ روز پرداخته می شود؟

امتناع یکی از ورثه از دریافت سهم الارثش از مهریه

اگر به علت اختلافات شخصی و یا خانوادگی یکی از ورثه از دریافت سهم الارث امتناع کند می توان سهم او را بین بقیه ورثه تقسیم کرد؟

سهم الارث ورثه زن از مهریه او که عبارت از سفر حج است

چنان چه مهریّه خانمى سفر حجّ بوده، و آن خانم قبل از تشرّف به حجّ، فوت نماید، آیا ورثه وى مى توانند مهریّه را مطالبه کنند؟ نحوه تقسیم یک سفر حجّ، بین چند وارث چگونه خواهد بود؟