حکم ارشاد جاهل به حکم یا موضوع

آیا ارشاد جاهل در موارد جهل به حکم واجب و در موارد جهل به موضوع جایز یا مستحب است؟

تبعیت از مجتهدی که دو عالم خبره شهادت بر اعلمیت او داده اند

اگر دو عالم عادل خبره بگويند: «زيد اعلم است» و يك عالم عادل خبره بگويد: «عمرو اعلم است» و يك عالم عادل خبره ديگر بگويد: «بكر اعلم است» در اين صورت آيا حتماً بايد از زيد تقليد كرد، يا چون يك عالم عادل خبره گفته عمرو اعلم است و عالم عادل خبره ديگر بكر را اعلم مى‌داند، اينها روى هم مى‌شوند دو عالم عادل خبره، و در نتيجه بين نظر اين دو عالم عادل خبره و نظر دو عالم عادل خبره‌اى كه زيد را اعلم مى‌دانند تعارض پيش مى‌آيد، و شخص مخيّر است كه از هر كدام از اين سه نفر تقليد نمايد؟

مصداق تقلید نادرست

مصداق تقلید نادرست چیست؟