وظیفه ی عموم مردم برای آماده سازی زمینه ی ازدواج

آیا اصلاح و آماده سازی مقدمات و امر ازدواج بر تمام مسلمین واجب است و باید شرایط را فراهم نمایند؟

حکم نشستن زنان در محل عبور و مرور مردم

نشستن یا توقّف خانمها در داخل کوچه و صحبت کردن آنها از نظر شرعى چه حکمى دارد؟

سوزاندن خیمه ها

سوزاندن خیمه هایى که به عنوان سمبل براى مردم به نمایش گذاشته مى شود، البتّه به طورى که فسادى ایجاد نشود، چه حکمى دارد؟

ربا گرفتن از دولت

آیا مى توان دولت را در حکم پدر حساب کرد و در نتیجه ربا بین دولت و مردم جایز باشد؟

حکم جستجو در حساب شخصی مردم

آیا تفتیش و تجسس در حساب های شخصی مردم جایز است؟

نماز در جایی که مردم از جلو او عبور مى‏ كنند

اگر شخصی در جایی نماز می خواند، که مردم از مقابل او عبور می کنند، آیا لازم است مقابل خود چیزی قرار بدهد؟

نماز اول وقت و رعایت حق الناس

اگر شغل شخصی رانندگی باشد و بخواهد نماز اول وقت بخواند، مردم معطل او می شوند، در این گونه موارد نماز اولویت دارد یا رعایت کردن حال مردم؟