مولفه های بردگی مدرن از منظر معظم له

استعمار؛ جایگزینی برای برده داری/ اصالت لذت؛ بردگی به سبک لیبرالیسم/ فرآیند جهانی شدن؛ برآیند بردگی مدرن/ نفی کرامت انسانی در سایۀ بردگی جنسی زنان/ بردگی در فضای مجازی

تأملی در مفهوم «حقوق بشر» از منظر معظم له

مفهوم حق و مساله حقوق بشر/ حقوق بشر با چاشنی اومانیسم/ حقوق بشر به مثابۀ ترویج لیبرالیسم/ حکمرانی اصالت لذت بر مفهوم حقوق بشر/ فردگرایی؛ مهمترین نقیصه در چارچوب مفهومی حقوق بشر/ منافع غرب؛ معیار سنجش مفهوم حقوق بشر/ حقوق بشر؛ تبلور نهیلیسم/ نمی توانیم در زمینه حقوق بشر با غربی ها به توافق برسیم

کفاره لمس بدن همسر با لذت

کفاره لمس بدن همسر با لذت چیست؟

لمس کردن بدن همسر با لذت

آیا محرم می تواند بدن همسر خود را با لذت لمس کند؟

نگاه با لذت در حال احرام

آیا محرم می تواند با لذت به همسر خود نگاه کند؟

حکم نگاه به صورت انسان مانند لذت بردن از نگاه به باغ و گلستان

اگر انسان همان طور که از دیدن یک باغ و گلستان لذّت مى برد از نگاه کردن به صورت انسان دیگر (مرد یا زن) لذّت ببرد، آیا این کار حرام است و مصداق قصد ریبه و لذّت به حساب مى آید؟

نگاه کردن پزشک زن به بدن بیمار مرد

آيا زنان مى‌توانند بدون قصد لذت به منظور آمپول زدن يا ديگر كارهاى پزشكى به بدن مرد نامحرم نگاه كنند؟