چگونگی محاسبه زکات در اموال مشترک

در صورتی که چند نفر در مال متعلّق زکات شریک باشند، زکات آن چگونه محاسبه می شود؟

نصاب زکات مستحبّ

زکات درآمدهایي كه غير از نُه مورد واجب می باشد چگونه محاسبه می گردد؟

وظیفه فردی که تاکنون زکات نداده

کسی که تاکنون زکات مال خود را نداده است چه وظیفه ای دارد؟

حکم نماز در لباسی که با پولی که زکات آن پرداخت نشده خریداری شده

اگر با پولى كه خمس يا زكات‏ آن را نداده لباس بخرد، نماز در آن لباس صحیح است؟

تصرّف در مال زکات داده نشده

اگر ملکی با پولی که زکات آن پرداخت نشده، خریداری شود تصرّف در آن چه حکمی دارد؟

حکم قصد قربت در زکات اجبارى

در صورتی که حاکم شرع، زکات را به اجبار دریافت کند قصد قربت لازم می باشد؟

حکم نيّت زکات بعد از پرداخت آن

در صورت پرداخت زکات بدون نیّت، آیا می توان بعد از پرداخت نیّت کرد؟

وظیفه موکّل یا وکیل در مورد نیّت زکات

اگر موکّل کسی را وکیل برای پرداخت زکات بکند در این صورت چه کسی باید نیّت زکات کند؟

حکم عدم تعيين نوع زکات در هنگام پرداخت آن

اگر کسى که زکات چند مال بر او واجب است؛ مقدارى زکات بدهد و نیّت هیچ کدام را نکند این کار چه حکمی دارد؟

قصد قربت در پرداخت زکات

آیا انسان باید در هنگام پرداخت زکات، قصد قربت داشته باشد؟

موارد صدقات واجب و مستحب

صدقات واجب و مستحبّی شامل چه مواردی می شوند؟

حکم زکاتِ مال التجاره

پرداخت زکات مال التجاره چه حکمی دارد؟

مفهوم نصاب زکات

منظور از نصاب در زکات چیست؟

اهمیّت زکات در اسلام

اهمیّت زکات در اسلام را بیان فرمایید؟

حکم تعمیم موارد وجوب زکات

آیا زکات منحصر به موارد نُه گانه است یا اینکه در صورت ضرورت، قابل تعمیم به موارد دیگر می باشد؟

تعریف زکات

زكات به چه معنا می باشد؟

چيزهايي که زکات به آن تعلق میگیرد

زکات به چه چیز هایی تعلق می گیرد؟

خمسِ گندمی که زکات آن پرداخت شده است

آیا به گندم زکات داده شده یا درآمدِ حاصل از فروش آن خمس تعلق می گیرد؟

تعلّق گرفتن خمس و زکات به عین

آیا خمس و زکات به عین تعلّق می گیرد؟

نماز با لباسى که خمس يا زکات ان پرداخت نشده

اگر شخص با پولی که خمس یا زکات آن را پرداخت نکرده، لباس بخرد نماز در آن لباس چه حکمی دارد؟

نماز در ملک خمس یا زکات داده نشده

آیا نماز خواندن در ملکی که با پول غیر مخمس خریداری شده یا اینکه نسیه خریده و قصد دارد مبلغ آن را از پول غیر مخمس بپردازد جایز می باشد؟

پرداخت بدهی میت از زکات

آیا می‌شود دِین میت را از زکات پرداخت کرد؟

استفاده از زکات برای وقف کردن

آیا انسان می تواند از زکات اموال خود چیزی را وقف کند؟ و آیا در این حکم فرقی میان وقف عام و خاص یا وقف بر اولاد می باشد؟

تعلق زکات به دام خریداری شده با وام و قرض

اگر کسی وام بگیرد و با آن احشامی از قبیل گوسفند که مشمول زکات است بخرد که تعدادش به حد زکات برسد، آیا زکات به آن تعلق میگرد؟ یا چون با وام خریداری شده زکات ندارد؟

مسئول پرداخت زکات مال مورد رهن

اگر چیزی که زکات در آن است یک سال در رهن کسی باشد زکات آن بر عهده کسی که مال را به عنوان رهن میدهد است یا گیرنده مال رهن ؟