مستحبات پرداخت زکات احشام

مستحبّات پرداخت زکات احشام را بیان فرمایید؟

اولویّت پرداخت زکات به فقير حاضر

آیا موقعی که زکات را از مال خود جدا می کنیم با وجود فقیر می توان آن را برای فقیر دیگر کنار گذاشت؟

عدم لزوم بیان عنوان زکات در پرداخت آن به فقیر

آیا لازم است به فقیر گفته شود که این مال به عنوان زکات پرداخته می شود؟

جواز جایگزینی بدهی فقیر در ازای زکات واجب

اگر کسی از فقیری طلب داشته باشد؛ آیا می تواند در ازای زکاتی که به عهده او واجب شده، زکات را جایگزین بدهی فقیر کند؟

وظیفه شخص فقیر در صورت به حد نصاب رسيدن زکات دریافتی

چنانچه زکات پرداخت شده به شخص فقیر به حد نصاب برسد وظیفه ی فقیر چه می باشد؟

چگونگی کسر مخارج حیوان از زکات آن

طبق نظر معظم له، چنانچه شخصی برای تهیه علوفه مخارجی کرده باشد می تواند آن را کسر کند؛ با توجه به این مطلب، آیا منظور از کسر مخارج در اینجا مانند کسر مخارج غلات است که اگر با کسر از نصاب بیافتد زکات ندارد یا اینکه از قیمت گوسفندی که برای زکات جدا کرده است کسر می کند؟

کسر مخارج نگه داری حیوانات از زکات

چنانچه دامدار برای پرورش حیوانات مخارجی کرده باشد می تواند آن را کسر کند؟

جواز پرداخت زکات حیوانات از مال دیگر

آیا می توان زکات حیوانات را از مال دیگری مثلا حیوان دیگر یا پول پرداخت نمود؟

پرداخت حیوان به عنوان زکات بر اساس قیمت آن

پرداخت حیوان بر اساس قیمت به عنوان زکات چه حکمی دارد؟

حکم تعلّق زکات به گوساله

آیا به گوساله زکات تعلّق می گیرد؟

چگونگی محاسبه نصاب دوم در زکات گوسفند

کسی 121 رأس گوسفند دارد؛ در حالی که وقتی 40 رأس گوسفند داشته، زکات آن را پرداخت کرده است؛ آیا اکنون باید 40 رأس اول گوسفند را هم در نصاب دوم محاسبه نماید؟

لزوم سالم بودن حیوان پرداختی برای زکات

اگر حیوانات متعلّق زکات سالم باشند، آیا می توان حیوان مریض را به عنوان زکات پرداخت نمود؟

شرط سنّی گوسفند پرداختی برای زکات

گوسفندی که به عنوان زکات داده می شود باید چه سنّی داشته باشد؟

حکم زکات بین دو نصاب

در صورتی که مقدار متعلّق زکات، ما بین دو نصاب باشد پرداخت زکات آن چه حکمی دارد؟

نصاب زکات شتر

برای پرداخت زکات شتر چه نصابی وجود دارد؟

نصاب زکات گاو

برای پرداخت زکات گاو چه نصابی وجود دارد؟

نصاب زکات گوسفند

زکات گوسفند چند نصاب دارد؟

حکم زکات در صورت خرید حیوان و پرداخت پول در سال آینده

فردی تعدادی گوسفند خریداری کرده اما پول آن را با فروشنده توافق کرده که یکسال بعد بدهد آیا زکات بر او واجب می شود؟

زکات مجدد حیوان در صورت کم نشدن نصاب

اگر زکات حیوان پرداخته شود و بعد از یکسال نصاب آن کم نشود باید دوباره زکات آن را پرداخت؟

زکات زینت آلات از طلا یا نقره سکه دار

آیا به زینت آلات زنها که از طلا یا نقره سکه دار است زکات تعلق می گیرد؟

حکم زکات در صورت تبديل سکه رايج طلا و نقره به زينت آلات

چنانچه سکّه رایج طلا و نقره، تبدیل به زینت آلات زن گردد به آن زکات تعلّق می گیرد؟

شرایط اختصاصی زکات طلا و نقره

آیا در طلا و نقره علاوه بر شرایط عمومی زکات، شرایط خاصی دیگری لازم می باشد؟

زکات مجدد طلا و نقره در صورت کم نشدن نصاب

اگر زکات طلا و نقره پرداخته شود و بعد از یکسال نصاب آن کم نشود باید دوباره زکات آن را پرداخت؟

عدم تعلق زکات به سکه طلای بهار آزادی

آيا به سكه طلاى بهار آزادى كه به حدّ نصاب رسيده زكات تعلّق مىگيرد؟

حکم زکاتِ طلا و نقره اي که با فلز ديگر مخلوط شده

اگر طلا یا نقره با فلز دیگر مخلوط شده باشد، پرداخت زکات آن چه حکمی دارد؟

حکم زکاتِ طلا و نقره ای که در مجموع به حد نصاب رسیده

اگر مجموع طلا و نقره با هم به حد نصاب برسد آیا زکات به آن تعلّق می گیرد؟

حکم زکات پول رایج غیر از طلا و نقره

آیا به پول اسکناس یا پول های رایج دیگر زکات تعلّق می گیرد؟

عدم وجوب تکرار زکات به مالی که زکات آن پرداخت شده

آیا به مالی که زکات آن پرداخت شده است، در سال بعد زکات مجدد تعلّق می گیرد؟

وظيفه خريدار غلّات در صورت یقین به عدم پرداخت زکات

اگر خریدار یقین کند که فروشنده غلّات، زکات آن را نپرداخته است وظیفه ی او چیست؟

زکات در صورت خریداری باغ یا زراعت

اگر انسان باغ یا زراعتی را خریداری کند، پرداخت زکات آن بر عهده چه کسی می باشد؟