حکم تعمیم موارد وجوب زکات

آیا زکات منحصر به موارد نُه گانه است یا اینکه در صورت ضرورت، قابل تعمیم به موارد دیگر می باشد؟

حکم زکاتِ مال التجاره

پرداخت زکات مال التجاره چه حکمی دارد؟

مفهوم نصاب زکات

منظور از نصاب در زکات چیست؟

تعریف زکات

زكات به چه معنا می باشد؟

چيزهايي که زکات به آن تعلق میگیرد

زکات به چه چیز هایی تعلق می گیرد؟

خمسِ گندمی که زکات آن پرداخت شده است

آیا به گندم زکات داده شده یا درآمدِ حاصل از فروش آن خمس تعلق می گیرد؟

تعلّق گرفتن خمس و زکات به عین

آیا خمس و زکات به عین تعلّق می گیرد؟

نماز با لباسى که خمس يا زکات ان پرداخت نشده

اگر شخص با پولی که خمس یا زکات آن را پرداخت نکرده، لباس بخرد نماز در آن لباس چه حکمی دارد؟

نماز در ملک خمس یا زکات داده نشده

آیا نماز خواندن در ملکی که با پول غیر مخمس خریداری شده یا اینکه نسیه خریده و قصد دارد مبلغ آن را از پول غیر مخمس بپردازد جایز می باشد؟

پرداخت بدهی میت از زکات

آیا می شود دِین میت را از زکات پرداخت کرد؟

استفاده از زکات برای وقف کردن

آیا انسان می تواند از زکات اموال خود چیزی را وقف کند؟ و آیا در این حکم فرقی میان وقف عام و خاص یا وقف بر اولاد می باشد؟

تعلق زکات به دام خریداری شده با وام و قرض

اگر کسی وام بگیرد و با آن احشامی از قبیل گوسفند که مشمول زکات است بخرد که تعدادش به حد زکات برسد، آیا زکات به آن تعلق میگرد؟ یا چون با وام خریداری شده زکات ندارد؟

مسئول پرداخت زکات مال مورد رهن

اگر چیزی که زکات در آن است یک سال در رهن کسی باشد زکات آن بر عهده کسی که مال را به عنوان رهن میدهد است یا گیرنده مال رهن ؟