مقدار زکات غلّات در صورت پرداخت آب بهای رودخانه

اگر شخصی گندم و جو را با آب رودخانه اى که دولت به کشاورزان مى فروشد مشروب کند مقدار زکات آن چقدر می باشد؟

معیار قیمت بذر در محاسبه زکات

برای محاسبه زکات در صورت کسر قیمت بذر از حاصل، قیمت روز بذر افشانی یا روز برداشت محصول معیار می باشد؟

زمان تعلّق زکات به انگور و کشمش و خرما

زكات انگور و کشمش و خرما در چه وقتى واجب می گردد؟

زمان تعلق زکات به گندم و جو

زكات گندم و جو در چه وقتى واجب می گردد؟

حکم زکات انگوری که کشمش نمی شود

آيا به انگوري که تبديل به کشمش نمي شود زکات تعلّق می گیرد؟

حکم زکاتِ سهم دریافتی کارگران از زراعت

آیا به سهمی که کارگران کشاورزى از زراعت به عنوان حق الزّحمه مى گیرند، زکات تعلّق می گیرد؟

عدم تعلق زکات به پولی که جهت امرار معاش یا خرید مسکن ذخیره شده

شخصى مبلغى پول به عنوان سرمايه دارد كه جهت امرار معاش يا خريد مسكن در بانك ذخيره كرده است. آيا براى پرداخت زكات ساليانه، از كلّ مبلغ سرمايه كه در بانك نگهدارى مىشود بايد زكات داد يا از بهره آن؟ اگر سرمايه راكد باشد و هيچ بهره اى به آن تعلّق نگيرد، نحوه پرداخت زكات چطور است؟

حکم زکات برای شخص آلزایمری

آیا پرداخت زکات بر شخص حواس پرت و آلزایمری واجب می باشد؟

حکم زکات مال قرض داده شده

چنانچه مال یا زراعتی که زکات به آن تعلق می گیرد قرض داده شود، حکم زکات آن چیست؟

محاسبه زکات بعد از کسر مخارج

آیا می توان مخارج را قبل از محاسبه زکات کسر نمود؟

حکم زکات در جایی که مال متعلق به زکات از بین رفته

آيا محصولي که به حدّ زکات رسيده و در موقع برداشت بر اثر آتش سوزي و امثال آن از بين مي رود، زکاتش ساقط است؟

حکم زکات مال غصب شده

آیا به مالی که غصب شده است، زکات تعلق می گیرد؟

حکم پرداخت زکات نسبت به کشاورز محتاج

اگر کسی کشت گندم و جو داشته باشد و بدهکار زکات هم باشد، چنانچه در تأمین مخارج زندگی دچار مشکل مالی باشد؛ آیا باید زکات غلّات خود را بپردازد؟

حکم زکات محصولات کاشته شده توسط دولت

آیا به محصولات کشاورزی مانند گندم و جو که توسط سازمان های دولتی کشت می شود زکات تعلّق می گیرد؟

حکم زکات در صورت بلوغ مالک در بين سال

اگر مالک در بین سال بالغ شود، آیا پرداخت زکات بر او واجب می گردد؟

شرایط واجب شدن زکات

با چه شرایطی زکات بر انسان واجب می گردد؟

تعلّق گرفتن خمس و زکات به عین

آیا خمس و زکات به عین تعلّق می گیرد؟

حکم پرداخت زکات قبل از تعلق زکات

پرداخت زکات قبل از وجوب آن چه حکمی دارد؟

چگونگی محاسبه زکات در اموال مشترک

در صورتی که چند نفر در مال متعلّق زکات شریک باشند، زکات آن چگونه محاسبه می شود؟

نصاب زکات مستحبّ

زکات درآمدهایي كه غير از نُه مورد واجب می باشد چگونه محاسبه می گردد؟

وظیفه فردی که تاکنون زکات نداده

کسی که تاکنون زکات مال خود را نداده است چه وظیفه ای دارد؟

حکم نماز در لباسی که با پولی که زکات آن پرداخت نشده خریداری شده

اگر با پولى كه خمس يا زكات‏ آن را نداده لباس بخرد، نماز در آن لباس صحیح است؟

حکم تصرّف در مال زکات داده نشده

اگر ملکی با پولی که زکات آن پرداخت نشده، خریداری شود تصرّف در آن چه حکمی دارد؟

حکم قصد قربت در زکات اجبارى

در صورتی که حاکم شرع، زکات را به اجبار دریافت کند قصد قربت لازم می باشد؟

حکم نيّت زکات بعد از پرداخت آن

در صورت پرداخت زکات بدون نیّت، آیا می توان بعد از پرداخت نیّت کرد؟

وظیفه موکّل یا وکیل در مورد نیّت زکات

اگر موکّل کسی را وکیل برای پرداخت زکات بکند در این صورت چه کسی باید نیّت زکات کند؟

حکم عدم تعيين نوع زکات در هنگام پرداخت آن

اگر کسى که زکات چند مال بر او واجب است؛ مقدارى زکات بدهد و نیّت هیچ کدام را نکند این کار چه حکمی دارد؟

قصد قربت در پرداخت زکات

آیا انسان باید در هنگام پرداخت زکات، قصد قربت داشته باشد؟

موارد صدقات واجب و مستحب

صدقات واجب و مستحبّی شامل چه مواردی می شوند؟

اهمیّت زکات در اسلام

اهمیّت زکات در اسلام را بیان فرمایید؟