نماز بر روی فرشی که با زکات فطره خریداری شده

با زکات فطره فرش براي مسجدخريده شده نماز خواندن روي فرش چه حکمي دارد؟ (حتی د رصورتی که متولیان مسجد مقلد مرجعی باشند که مصرف فطریه را در این موارد جایز می داند)

انجام حج با زکات یا سهم امام اخذ شده

آیا می توان زکات یا سهم امام گرفت و حج بجا آورد؟ و آیا کفایت از حجة الاسلام می کند؟

پرداخت دیون مدیونین توسط حکومت اسلامی

با توجّه به روایات معتبر که مى فرماید: «بر امام است که دین بدهکارانى که قادر به اداى آن نیستند، را بپردازد.» لطفاً بفرمایید: الف) آیا حکومت اسلامى وظیفه دارد دیون بدهکاران معسر را بپردازد؟ ب) در فرض تکلیف حکومت اسلامى، منبع پرداخت این دیون صرفاً صدقات و زکات است، یا در فرض کمبود صدقات، باید از بیت المال پرداخت شود؟ ج) آیا باید احراز شود که دین به واسطه انفاق بر عائله و در راه طاعت خدا بوده، نه بر اثر اسراف و صرف در معصیت؟ یا همین که معلوم نشود در چه راهى صرف نموده، و بتوان حمل بر صحّت کرد کفایت مى کند؟

حکم پرداخت دیون میّت فقیر از زکات

در صورتی که ورثه متمکّن باشند، آیا می توان دیون میّتی که توان پرداخت ندارد را از محل زکات داد؟

حکم پرداخت زکات فطره به طلبکاران شخص فقیر

اگر شخصی به واسطه ورشکستگی و بدهکاری فقیر شود آیا می توان زکات فطره را مستقیماً بابت بدهی او به شخص طلبکار داد یا باید حتماً به دست فقیر برسد؟

جواز مصرف زکات فطره در غیر غذا

آیا فقیر می تواند زکات فطره را در غیر مورد غذا مصرف کند؟

حکم پرداخت زکات مجدد به فقیری که عامل زکات بوده

اگر کسی که زکات را جمع آوری می کند فقیر یا مسکین باشد، آیا می توان دو زکات، یکی به خاطر جمع آوری آن و یکی به خاطر این که فقیر است به او داد؟

جواز وکالت پرداخت فطریه در شهر دیگر

آیا انسان می تواند به فردی در شهر دیگر وکالت بدهد که زکات فطره را از مال خویش بپردازد تا او بعداً به او بدهد؟

اعتبار قصد قربت در زکات فطره

آیا باید در هنگام پرداخت زکات فطره، قصد قربت نمود؟

جواز به ذمّه گرفتن زکات

آیا زکات را همانند خمس می توان به ذمّه گرفت؟

حکم اخذ زکات از سهامداران شرکت کشاورزی بدون اطلاع آن ها

شرکتی با سرمایه 250 نفر از کارکنان تشکیل شده است این شرکت با اجاره 150 هکتار زمین مزروعى به کاشت گندم و چقندر قند مبادرت نموده که پس از کسر هزینه ها سود مناسبى نیز به دست آمده است. با توجّه به تعاونى بودن شرکت و جمع آورى سرمایه هاى اندک و عدم تعیین محور کسب درآمد توسّط سهامداران آیا هیأت مدیره شرکت مى تواند بدون اخذ اجازه از سهامداران، نسبت به کسر زکات شرعى محصولات کشاورزى اقدام نماید؟

لزوم رضایت مالک در پرداخت زکات

آیا پرداخت زکات باید با رضایت کامل مالک انجام شود؟

حکم پرداخت زکات به نرخ کشور مصرف کننده

آیا افراد خارج نشین می توانند دیون خود را از قبیل خمس، زکات و کفاره به نرخ داخل کشور بپردازند؟ چنانچه برای مدّتی به کشور برگشته و در آنجا زندگی کنند و قصد بازگشت به خارج کشور را دارند چطور؟

حکم پرداخت زکات توسط فرزند بدون اجازه پدر

اگر پدری اهل زکات نباشد؛ آیا فرزند او مى تواند بدون اجازه پدر، زکات او را بپردازد؟

تقدم کفاره و نذر یا خمس و زکات و قرض

کسی که هم خمس و زکات و قرض و هم کفاره و نذر بدهکار باشد اگر نتواند همه را بپردازد کدام یک بر دیگر مقدم می شود؟

وظیفه شخص در صورت شک در پرداخت زکات

اگر شخصی شک در پرداخت زکات کند، وظیفه ی او چیست؟