حکم تحصیل دانش فیلم سازی نزد مدرّسان ضعیف الاعتقاد

اگر مدرّسان معتقد در دسترس نباشند، آیا تحصیل دانش فیلم سازى از مدرّسان ضعیف الاعتقاد جایز است؟