حکم نماز توبه

آیا استحباب نماز توبه در نزد معظم له ثابت است ؟

گفتن بسم‌الله در اول سوره توبه برای روزه‌دار

گر کسی اول سوره توبه بسم‌الله الرحمن الرحیم بگوید مرتکب حرام شده است؟ آیا اگر حرام باشد در ماه رمضان مبطل روزه خواهد بود به علت دروغ بستن به خدا؟

عدم کفایت توبه قاتل بعد از فرار

اگر قاتلی فرار کرده باشد و دیه به ورثه کشته شده ندهد و تنها توبه کند تکلیف از او ساقط می گردد؟

عدم سقوط حد قذف با توبه

آیا حد قذف با توبه ساقط می‌شود؟

حکم توبه زانی به عنف قبل از شهادت شهود زنا

در قانون مجازات اسلامى آمده که: «اگر زانى، یا زانیه قبل از اداى شهادت شهود توبه نماید، حدّ بر وى جارى نمى شود.» آیا این تخفیف شامل زناى به عنف نیز مى شود؟

حکم توبه از عمل زنا در اجرای حدّ

هرگاه پس از احراز اتّهام زنا، متّهمه یا متّهم مدّعى توبه باشد، آیا تقاضاى عفو، باید قبل از صدور حکم باشد، یا بعد از صدور حکم نیز چنین حقّى دارد؟

عدم کفایت توبه در صورت عدم پرداخت دیه

اگر قاتلی فرار کرده باشد و دیه به ورثه کشته شده ندهد و تنها توبه کند پاداش اعمال خود را می یابد یا عذاب می شود؟ آیا واجب است خود را معرفی کند؟

وظیفه لوله کشی که انشعاب غیر قانونی کشیده

شغل من لوله كشی هست، زماني لوله پشت کنتور براي مردم كشيدم و حالا پشيمان شده ام؛ با توجه به این مطلب، چه وظیفه ای دارم؟

تکلیف شخص نسبت به گناهان قبل از بلوغ

آیا شخصی که قبل از بلوغ، گناهان اخلاقی مانند عرق خوری، دروغ گفتن و مانند آن انجام داده است برای او گناه می نویسند و باید توبه نماید؟

عدم انحصار انجام توبه به سفر حج

کسانی که به حج مشرف می شوند برای آن ها یک فرصت منحصربفرد برای توبه پیش می آید؛ با توجه به این مطلب، کسانی که تا به حال مشرف نشده اند چه تکلیفی دارند؟

وظیفه زنی که با هرزگی مال جمع کرده

زنى به اعتراف خود سالهاى متمادى مبتلا به اعمال منافى عفّت بوده و از این راه کسب معیشت می نموده و با آن درآمد نامشروع، خانه و زندگى تهیّه کرده است. اکنون که مى خواهد توبه کند تکلیف دارایی هاى موجود اعم از خانه و اثاث و ... چیست؟