نشانه قبولی توبه

نشانه قبولی توبه چیست؟

حکم نماز توبه

آیا استحباب نماز توبه در نزد معظم له ثابت است ؟

گفتن بسم‌الله در اول سوره توبه برای روزه‌دار

گر کسی اول سوره توبه بسم‌الله الرحمن الرحیم بگوید مرتکب حرام شده است؟ آیا اگر حرام باشد در ماه رمضان مبطل روزه خواهد بود به علت دروغ بستن به خدا؟

عدم کفایت توبه قاتل بعد از فرار

اگر قاتلی فرار کرده باشد و دیه به ورثه کشته شده ندهد و تنها توبه کند تکلیف از او ساقط می گردد؟

عدم سقوط حد قذف با توبه

آیا حد قذف با توبه ساقط می‌شود؟

حکم توبه زانی به عنف قبل از شهادت شهود زنا

در قانون مجازات اسلامى آمده که: «اگر زانى، یا زانیه قبل از اداى شهادت شهود توبه نماید، حدّ بر وى جارى نمى شود.» آیا این تخفیف شامل زناى به عنف نیز مى شود؟