حکم اشتغال شخص مسلمان در کلیسا

اگر شخص مسلمان در محیط کلیسا و معابد اهل کتاب با دریافت مزد کار کند چه حکمی دارد (البته کارهای جزئی مثل نگهبانی، رانندگی، نقاشی و باغبانی که در عین حال عقیده مسلمانی خودش را هم نگه می دارد)؟

حکم اشتغال در اماکن برگزار کننده مجالس حرام

دریافت حقوق بابت کار در تالارهای پذیرایی که جشن عروسی برگزار می کنند و از موسیقی لهو و لعب استفاده می کنند و می رقصند چه حکمی دارد؟

حکم اشتغال در بانک ها

استخدام در بانک و امرار معاش از طریق کارمندی در آن چه حکمی دارد؟

اشتغال به کارهای شخصی در وقت کار

مشغول شدن و پرداختن به کارهای شخصی در زمان حضور در محل کار چه حکمی دارد؟

اشتغال از طریق شعبده بازی

کسب درآمد ازطریق شعبده بازى چه حکمی دارد؟

حکم اشتغال اجباری به فروش تنباکو

اگر فرزند به اجبار پدر خود در مغازه ی او، تنباکو بفروشد این کار او چه حکمی دارد؟

حکم اشتغال در شرکتی که به طور غیر قانونی تأسیس شده

کار کردن و حقوق گرفتن در شرکتی که کار غیر قانونی نمی کند، اما به واسطه رانت و برخی اقدامات غیر قانونی تأسیس شدهاست چه حکمی دارد؟

اشتغال با مدرک تحصیلی دست کاری شده

اگر کسی با دستکاری در مدرک تحصیلی خود در شرکتی مشغول به کار شود درآمد حاصله از این طریق چه حکمی دارد؟

اشتغال در دستگاه ظلم برای جلوگيرى از مفاسد

آیا قبول کار کردن در دستگاه هایی که ظلم می کنند بر مومنین واجب است؟

قبول نکردن اشتغال در دستگاه ظلم

آیا انسان مومن می تواند به جهت وجود مفاسد دیگر کار کردن در دستگاه هایی که ظلم می کنند را قبول نکند؟

اشتغال به کارهای گمرکی و مالیاتی

به نام خدا و سلام از جهت اینکه در بعضی روایات، تعابیری شدید و غلیظ دربارهء امثال گمرک و گمرکچی و مالیات‌چی و... آمده آیا می توان گفت استخدام در گمرک یا ادارهء مالیات، حرام است و انجام عملیات گمرکی یا مالیاتی نیز حرام است؟