استخراج حکم فقهی از نهج البلاغه

آیا میشود از نهج البلاغه حکم فقهی استخراج کرد؟

 قرار دادن یک جلد قرآن یا نهج البلاغه در مهریه

در مورد عقدی که مهر آن تنها یک جلد قرآن و یا نهج البلاغه تعیین شده است آیا این مهریه صحیح است؟

اعتبار اسناد نهج البلاغه

صحت نهج البلاغه به چه صورت است؟ آیا نامه 31 خطاب به امام حسن (ع) و عبارت اگر می توانی کاری کن که غیر تو را نشناسد(در مورد زن) معتبر است؟