توصیه هایی به کودکان و نوجوانان

.نماز اول وقت .یاد خدا .دوری از دوستان ناباب .دوری از مجالس گناه .کمک به دیگران .احترام به پدر و مادر، معلم و دوستان

بوسیدن لب دوستان و نزدیکان

بوسیدن لب دوستان و نزدیکان

حکم شرکت در مجالس عرفاء

مدتی است که به توصیه یکی از دوستان در مجالس عرفاء که شب جمعه تشکیل می شود شرکت می کنم؛ ضمن حفظ حرمت این بزرگواران، نظر حضرتعالی در مورد شرکت در این مجالس چیست؟ آیا این نوع دین داری که با پوشیدن لباس های سلوک و یک سری محرومیت ها است مورد قبول می باشد؟