اقتدا به امامی که شرایط عدالت او احراز نشده

آیا به صرف اینکه در مسجدی وارد شویم و یک روحانی نماز بخواند میتوان به او اقتدا کرد؟(با این توضیح که بنده که هیئت امنا مسجدی بودم میدیدم که بدون تحقیق وفقط به صرف روحانی بودن وحمل به عادل بودن وی روحانی برای مسجد انتخاب میکردن ومسائل شرعی را در این زمینه رعایت نمیکردن؟)

مفهوم مزكِّى در احکام شهادت

منظور از شخص مزكِّى در احکام شهادت چيست؟

عدم شرط عدالت در قسامه

آیا احراز عدالت در قسامه، همانند عدالت شهود، شرط است؟

عدم شرط عدالت برای قسم خوردن منکر

هرگاه مدّعى جهت اثبات ادّعاى خود دلیلى به محکمه ارائه ننماید، و در خواست سوگند از طرف مقابل نماید، آیا منکِر مى بایست عادل باشد و قسم بخورد، یا عدالت در این جا شرط نیست؟

لزوم عدالت برای قاضی غیر مجتهد مأذون

آیا عدالت در قاضى غیر مجتهد مأذون نیز شرط است؟ این امر براى شخص قاضى چگونه بایستى احراز گردد؟

منظور از عدالت بین همسران

منظور از عدالت میان همسران چیست؟

عدالت بین زوجات در بخشش

آیا در صورت تعدد زوجات می توان به یکی چیزی بخشید و به دیگری نبخشید؟

عدالت شهود در نظر زوج

آیا در طلاق، عدالت دو شاهد در نظر زوج کافى است؟

خمس سهام عدالت

آیا سهام عدالت خمس دارد؟

تعریف عدالت

عدالت که از شرائط امام جماعت است به چه معنا می باشد؟

چگونگی اثبات عدالت

آیا در مورد امام جماعت، امام جمعه، حاکم شرع و مرجع تقلید اصل بر عدالت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود یا باید عدالت ایشان برای انسان ثابت شود؟

تفاوت عدالت امام جمعه و جماعت

آیا عدالت امام جمعه با امام جماعت متفاوت می باشد؟

تاثیر ارتکاب عمل خلاف شأن و مروت بر عدالت فرد

آیا ارتکاب عمل خلاف شأن و خلاف مروت، مُسقِط عدالت است؟

عدالت امام جماعتی که چند مرتبه غیبت کرده

اگر امام جماعت در دو سه مورد مرتکب غیبت شود، آیا سبب سقوط عدالت او مى شود؟

عدالت امام جماعتی که از سوی پدرش طرد شده

اگر يک روحاني عاق پدر باشد،آیا پشت سرش نماز خواندن صحیح است ؟

احراز عدالت فردی که در گذشته گناهکار بوده است

در صورت ارتکاب معصیت توسط یک طلبه، آیا بعد از سپری شدن مدتی طولانی می توان به او اقتدا کرد یا باید احراز عدالت گردد؟

شک در عدالت امام جماعت

در صورت شک در عدالت امام آیا می توان به او اقتدا کرد؟

راه احراز عدالت مجدد کسی که گناهی مرتکب شده

هرگاه شخصى در يكى دو مورد دروغ گفته يا غيبت نموده، آيا عدالتش ساقط مىشود؟ براى احراز عدالت مجدّد بايد يقين كنيم كه توبه كرده است؟

عدالت حاکم شرع و مرجع و امام جمعه و جماعت

آیا در مورد امام جماعت، امام جمعه، حاکم شرع و مرجع تقلید اصل بر عدالت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود یا باید عدالت ایشان برای انسان ثابت شود؟

شک در عدالت مرجع تقلید

در صورت شک به عدالت مرجع تقلیدی که تاکنون از وی تقلید می شده، آیا عدول از او جایز است؟

شرط عدالت امام در نماز میّت

آیا در نماز میّت، عدالت امام جماعت شرط است؟