مسیح(علیه السلام) در آئینه قرآن

قرآن با ذکر القابی مثل روح الله، کلمة الله و قول الحق، شخصیتی متعالی از حضرت عیسی(علیه السلام) ارائه کرده است. از دید قرآن آفرينش او مانند حضرت آدم(علیه السلام) بوده و امری عجیب نیست.

گفتن کلمه تشهد در ابتدای ذکر تشهد

من درگفتن ذکر تشهد و سلام درنماز کلمه تشهد را دراوّل بکارمیبرم آیا نمازم باطل است، تکلیف نمازهای قبل که نمیدانستم چیست ؟ الان که عادت زبانم شده؛ اعاده نماز گناهی ندارد ؟

عدم تصحیح کلمه اشتباه خوانده شده توسط امام

امام جماعت در نماز به صورت غیرعمد در آیه ای حرفی را مشدد می خواند ولی عمدا بر نمی گردد که آن را تصحیح کند ( یا حول شده یا از ترس آبرویش یا...) حکم نماز او و مأمومین چیست؟

تکرار کلمه ای در سوره با اعتقاد به کامل شدن آیه با تکرار

در نمازهنگام قرائت سوره قدر تکرار (سلام) به این صورت : باذن ربهم من کل امر سلام، سلام هی حتی . . . آیا اشکال دارد؟(فرد اعتقاد دارد که آیه باذن ربهم، با(سلام)کامل میشود و برای کامل شدن،هی مطلع الفجرباید کلمه (سلام) را تکرار کرد.)

تکرار کلمه یا جمله برای تصحیح اشتباه در قرائت

اگر در نماز واجب و مثلا هنگام قرائت يا گفتن تشهد يا هر ذكر ديگرى، كلمه اى را اشتباه بگوييم، آيا بايد فقط همان كلمه را تصحيح كنيم و دوباره بگوييم يا آن عبارت و جمله را بايد از اول بگوييم؟ مثلا هنگام گفتن اياك نعبد، كلمه نعبد را اشتباه بگوييم، آيا فقط بايد دوباره همان كلمه نعبد را به صورت صحيح تلفظ كنيم يا اياك نعبد را؟

شک در کلمه یا آیه قبل در حین قرائت

اگر در کلمه یا آیه قبل شک کند وظیفه چیست؟

وقف روی کلمه «امر» در آیه «بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ کُلِّ اَمْر سَلامٌ»

در سوره قدر در آیه «بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ کُلِّ اَمْر *سَلامٌ» وقف روی کلمه «امر» صحیح است یا کلمه «سلام»؟