خانه سالمندان برگرفته از فرهنگ غربی است

این یک فرهنگ غربی است که پدر و مادر را خیلی زود و راحت از خانه بیرون می کنند؛ فرهنگ اسلام این نیست، تحمل کن؛ این تحمل باعث طول عمر و موفقیت و پیشرفت زندگانی توست

اصول و مبانی عدالت رسانه ای از منظر معظم له

ضرورت ورود رسانه در دایره نقد و مطالبه گری؛ برخی رسانه ها در خواب هستند/ عینیت گرایی؛ اصل بنیادین در عدالت رسانه ای/ ایده پردازی ؛ پیش شرط تحقق عدالت رسانه ای/ اعتماد سازی، مهمترین اصل در عدالت رسانه ای/ آری به رسانۀ مردمی ؛ نه به دولتی شدن رسانه ملی/ تحقق عدالت رسانه ای در گرو اطلاع رسانی دقیق و اثر گذار/ عدالت رسانه ای و خانواده/ نفی انحصار رسانه ای؛ گام راهبردی در عدالت رسانه ای/ عدالت رسانه ای یعنی پهنای باندی که در اختیار تلگرام قرار گرفته به شبکه های اجتماعی داخلی اختصاص یابد/ اجازه ندهیم فرهنگ غرب در رسانه ها نفوذ پیدا کند