محبت و احترام به سادات

1. آیا احترام به سادات واجب است؟ 2. آیا محبت کردن به سادات و هم نشینی با آنان و رفع نیازهای ذریه پیغمبر(ص) استحباب خاصی دارد؟

قسم محرم از روی محبت

حکم قسم از روی محبت (نه خصومت) در حال احرام چیست؟

اذیت کردن از روی محبت

آیا اذیت کردن کودکان (بستگان) از روی محبت، حق الناس بر گردن انسان می افتد؟ اگر حق الناس است چگونه باید آنرا ادا کند؟