حکم تجافی هنگام تشهد و سلام

آیا نیم خیز نشستن هنگام تشهد و سلام، برای کسی که یک رکعت عقب مانده، واجب است؟

یک مرتبه گفتن لعن و سلام زیارت عاشورا

اگر در زیارت عاشورا به جاى اینکه صد بار ذکر مخصوص را بگوییم یکبار تکرار کنیم اشکال دارد؟

حکم رساندن سلام به دیگری

اين که مي گويند به فلاني سلام برسان، آيا رساندن اين سلام واجب است؟

حکم جواب سلام در پیامک

در احادیث آمده است که جواب دادن به نامه مثل جواب دادن به سلام واجب است. آیا این حدیث در زمان ما شامل پیامک هم می شود؟ یعنی اگر پیامک حاوی «سلام» باشد جواب دادن به آن واجب است؟

عدم قرائت تشهد و سلام در نماز احتیاط

شخصی در نماز های احتیاطی که می خوانده سلام و تشهد را نمی خوانده است، حکم نماز او چیست؟

شک در گفتن سلام

چنانچه نمازگزار شک نماید که سلام نماز را گفته است یا نه،وظیفه ای او چه می باشد؟

افزودن چیزی به اذکار سلام

اگر در سلام نماز بگوییم «السلام علیک یا ایها النبی» آوردن «یا» چه حکمی دارد؟

نگفتن مقدار واجب سلام

شخصی مدتی سلام واجب نماز را «السلام علیک ایها النبی ...» می دانسته، نمازهای خوانده شده ی او چه حکمی دارد؟

سلام بیجا

شخصی به خاطر جهل به مسأله در رکعت دوم نماز نیز بعد از خواندن تشهد سلام می داده است، یعنی در واقع هم در رکعت دوم و هم در رکعت چهارم بعد از تشهد نماز سلام می خوانده است، نمازهای چنین شخصی چه حکمی دارد؟

فراموش کردن سلام

چنانچه شخصی سلام نماز را فراموش نماید، نماز او چه حکمی دارد؟

مقدار واجب سلام

با توجه به این که سلام دارای سه صیغه می باشد،کدام یک از آنها واجب می باشد و می توان به آن اکتفا نمود؟

ترجمه سلام نماز

ترجمه دقیق سه صیغه سلام در نماز چیست؟

حکم خواندن سلام و اذکار آن

سلام نماز چه موقع و چگونه خوانده می شود؟

گفتن ذکر سلام در قضای تشهد فراموش شده

اگر شخصى تشهد نماز را فراموش کند، آیا بعد از قضاى تشهد، سلام نماز را هم باید بخواند؟

گفتن تشهد و سلام قبل از امام جماعت

آیا ماموم میتواند قبل از امام تشهد و سلام را بگوید؟

وظیفه امام و ماموم چنانچه امام سهوا در رکعت سوم سلام داده

چنانچه امام جماعت در نماز چهار رکعتى اشتباه کند و پس از خواندن سه رکعت خیال کند رکعت چهارم است و تشهّد و سلام بخواند، آیا بعد از اتمام نماز، خواندن یک رکعت فقط بر عهده امام جماعت است، یا بر عهده مأمومین نیز هست؟

عقب افتادن از امام در تشهد یا سلام

اگرماموم در تشهد یا سلام از امام عقب بیفتد آیا لازم است نیت فرادا کند؟

گفتن عمدی سلام نماز در حال تجافی

اگر سلام نماز را در حالت تجافى بعد از تشهّد عمداً و به قصد همراهى (البتّه بدون آگاهى) گفت، چه وظیفه اى در قبال آن نمازها دارد؟

رساندن سلام

اینکه می گویند «خدمت فلانی سلام برسان» آیا عمل به آن لازم است؟

همزمان سلام کردن دو نفر

اگر دو نفر همزمان سلام کنند تکلیف چیست؟

سلام به جمعي که در ميان آنها کسي مشغول نماز است

در صورتی که وارد شونده بر جمعی که بعضی از آنها مشغول نماز هستند سلام کند آیا نمازگزار باید جواب او را بدهد؟

جواب سلام مکروه و حرام

جواب سلام چه کسانی، مکروه یاحرام است؟

جواب کسي که به جمعي سلام کرده

آیا اگر یک نفر در جمع به سلام کننده جواب دهد کفایت می کند؟

جواب سلام غیر مسلمان

جواب سلام غیر مسلمان چگونه باید باشد؟

پاسخ به سلامى که از روى تمسخر یا شوخی باشد

آیا جواب سلام کسی که از روی مسخره یا شوخی سلام می کند واجب است؟

جواب سلام نامحرم و کودک

آیا جواب سلام نامحرم یا کودک واجب است؟

شرط بودن قصد سلام در جواب سلام

آیا در جواب سلام می توان آیه قرآن خواند؟

جواب سلام نامه و پیامک

آیا جواب سلام نامه و پیامک واجب است و آیا فوریت نیز در جواب شرط می باشد؟

کیفیت جواب سلام

جواب سلام چگونه باید باشد؟