وظیفه زن روزه دار در صورت لکه بینی بعد از حیض

چنانچه درماه مبارک رمضان خانمی از حیض پاک شود اما در ادامه لکه بینی داشته باشد، وظیفه ی او چیست؟