تیمم برای زنی که در معرض دید نامحرم است

اگر براى وضو به غیر از جايى كه نامحرم می بیند مکان دیگری نباشد چه كاری بايد كرد؟

جلوگیری مرد از عمل زن به نذری که خود اجازه داده

آیا مرد می تواند مانع عمل کردن زن به نذری شود که خود مرد اجازه داده است؟

ارث زن از چاه و قنات

آیا زن، از آب قنات یا چاه ارث مى برد؟

عدم امکان رجوع زن به ما بذل در طلاق خلع بدلیل ازدواج مرد با خواهرزن

خانمی طلاق خلع گرفته و مرد در عده با خواهر زنش ازدواج کرده است آیا زن می تواند به مابذل خود رجوع کند و اگر چنین حقی برای زن متصور باشد تکلیف رجوع مرد به زن سابق و یا ازدواج دوم وی چیست؟

زنی که در مدت کمتر از 45 روزه دو حیض دیده است

اگر زن در کمتر از 45 روز، 2 بار خون حیض ببیند آیا عده اش تمام شده و یا اینکه حتماً باید 45 روز را صبر کند؟

عدّه زنی که در عدّه ازدواج موقت متعه شده

اگر زن و مردی با هم متعه کنند و بعد از نزدیکی مرد بذل مدت نماید یا مدت صیغه تمام گردد و بعد از چند روز و در طول عدّه زن، مرد به متعه خود رجوع نماید و دوباره زن را متعه نماید و در طول مدت صیغه ی جدید، نزدیکی صورت نگیرد و زن سه بار یا بیشتر عادت ماهانه ببیند، اگر مرد مجدداً بذل مدت نماید با توجه به اینکه نزدیکی صورت نگرفته آیا باز هم زن بعد از بذل مدت باید عدّه نگه دارد؟

ازدواج موقت زن در عدّه طلاق رجعی

اگر در طلاق رجعی به جای رجوع در عدّه با زن صیغه موقت کند، پس از پایان عدّه در ضمن آن زمان مدت صیغه هم بگذرد آیا مطلقه رجعیه می تواند با مرد دیگری ازدواج کند یا نیاز به عدّه دیگر دارد؟ اگر در زمان صیغه موقت مدخوله نشده باشد چطور؟

وظیفه زنی که در دوران حیض جنب شده

اگر زنی در دوران حیض ملزم به انجام غسل جنابت شود، آیا این غسل صحیح است یا باید موکول کند به پایان دوران قاعدگی؟

عده زنی که یقین دارد باردار نیست

اگر زنى به عقد موقّت مردى درآید و مطمئن باشد که از آمیزش با او حامله نشده است (مثلا مرد خواجه باشد یا زن رحم خود را خارج کرده باشد) آیا باید پس از پایان مدّت عقد موقّت،عدّه نگهدارد؟

عده طلاق زنی که از زنا باردار شده

زوجه اى ـ العیاذ بالله ـ از زنا حامله شده، و طلاق داده شده است. آیا عدّه او وضع حمل است، یا عدّه غیر حامله را دارد؟ حکم مسأله در صورتى که حاملگى از طریق وطى به شبهه باشد چیست؟

حکم عده زنی که بدون دخول حامله شده

در صورتى که زوج پس از عقد دخول نکرده باشد، ولى انزال شده و نطفه به رحم زن منتقل شده باشد، و سپس طلاق واقع گردد. آیا زوجه باید عدّه نگه دارد؟ حکم مسأله را در صورت حامله شدن، و حامله نشدن زوجه بیان فرمایید.

اصلاح صورت برای زنی که در ایام عده وفات است

آیا اصلاح صورت جزء زینتهای ممنوع زن در زمان عده همسر فوت شده اش است؟