پیدا کردن و برداشتن مال گمشده در حرم

اگر کسی گمشده حرم را برداشت، چنانچه قيمت آن يك درهم يا بيشتر ارزش باشد در این صورت تکلیفش چیست؟

روزه و کاهش فاصلۀ طبقاتی

روزه ماه رمضان نمودارى از مساوات و اتّحاد میان افراد مرفّه و غير مرفّه است

مرجع رفع حوائج مؤمنین اهل پرداخت وجوهات در صورت فقر و نیازمندی

نظر به این‌که متدینین اهل پرداخت خمس و زکات هستند و بر انجام این وظیفه افتخار دارند. اگر برحسب اتّفاق کسى از آن‌ها فقیر و نیازمند شد، آیا براى آن‌ها در شرع مقدّس نهادى منظور شده که به آن مراجعه کند؟ تا هم‌محل رفع نیاز محتاجین باشد و هم متدینین بدانند اگر امروز از روى اخلاص و قصد قربت خمس پرداخت می‌کنند، روزى هم به آن‌ها کمک می‌شود؟

حکم وسایل امانت داده شده در صورت عدم مراجعه صاحبش

برادر بنده مشغول خدمت مقدّس سربازى است. یکى از دوستان او پاى خودش را با گلوله مى زند، او را به بیمارستان مى برند، تمام وسایلش را به برادرم تحویل مى دهند، وقتى که او در بیمارستان بود برادرم به مرخّصى مى رود، در حین مرخصى، آن آقا به عللى از خدمت سربازى معاف مى شود و مى رود، وقتى که برادرم برمى گردد آن آقا رفته بود و وسایل او در دست برادرم مانده است، آن وسایل چه حکمى دارد؟

حکم وسایل گرفته شده از دریا

خواهشمندم بفرمایید حکم استفاده از اموالی که توسط قاچاقچیان در حال فرار بر روی آب ریخته شده و توسط افراد در ساحل جمع آوری میشود، چه میباشد؟ آیا می توان خرید و فروش کرد یا صورتی که جنسی به این صورت از آب گرفته شده باشد وهنوز هیچ استفاده ای ازآن نشده باشد، با آن جنس چه باید کرد ؟ و اگراستفاده شده باشد حکم چه می باشد؟