وحدت حوزه و دانشگاه، از شعار تا واقعیت

ای کاش رابطه و وحدت حوزه و دانشگاه از مرحله شعار بیرون می آمد و به مرحله عمل بیشتر نزدیک می شد

حکم همکاری با غیرمسلمانان جهت احداث مراکز فرهنگی در مناطق محروم مسلمانان

همه اهالى منطقه ما شیعیان دوازده امامی‌اند، امّا ازنظر علمى و فرهنگى خیلى عقب هستند و از طرف دیگر به خاطر اهمیت فراوان منطقه، سیّاحان شرق و غرب براى کوه‌نوردی وارد این منطقه می‌شوند و با توجّه به ضعف فرهنگى و نبودن امکانات و مدارس، افراد فوق براى مردم مراکز فرهنگى تأسیس و باغات احداث می‌کنند و مردم ساده که از عواقب آن اطّلاعى ندارند، تحت تأثیر قرار می‌گیرند؛ آیا در چنین مناطقى، زمین دادن به غیرمسلمانان براى احداث مراکز فرهنگى و فرستادن فرزندانشان به آن مراکز چه حکمی‌ دارد؟

اولویت نظر متولی در توسعه یا تعمیر مسجد

در مورد توسعه يا تعميرات مسجد حرف چه كسى مقدّم است؟

حکم همکاری با برخی فرقه‌های اهل تسنن

دانشجوی معماری هستم. جهت گذراندن دوره کارآموزی درجایی کار می‌کنم که اهالی و مسئولین آن سنی هستند و اولین کار هم بازدید کردن از احداث میدان امام شافعی است. الآن‌همه مسخره می‌کنند که با او محشور می‌شوی. علاوه بر این مدرکم را نیز بر این اساس می‌گیرم. وظیفه‌ام چیست؟

همکاری در شکار

آیا کسی که محرم است می‌تواند با شکار کننده همکاری کند یا از گوشت شکار بخورد چیست؟

حکم همکاری با برخی فرقه‌های اهل تسنن

دانشجوی معماری هستم. جهت گذراندن دوره کارآموزی درجایی کار می‌کنم که اهالی و مسئولین آن سنی هستند و اولین کار هم بازدید کردن از احداث میدان امام شافعی است. الآن‌همه مسخره می‌کنند که با او محشور می‌شوی. علاوه بر این مدرکم را نیز بر این اساس می‌گیرم. وظیفه‌ام چیست؟