ضرورت توانمندسازی کودکان کار

وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی باید در راستای توانمندسازی کودکان کار و بی سرپرست جامعه اقدام کند

فروختن فرزندان بی‌سرپرست

آیا می‌توان به خانواده‌هایی که فرزند ندارند، فرزندى بدون سرپرست (مانند کودکان سرراهی) تحویل داد، و در مقابل پولى از آن‌ها گرفت؟ اگر مبلغ اخذشده بر اساس جنس طفل، یا ویژگی‌های ظاهرى او، متفاوت باشد، چه حکمی‌ دارد؟