سود بالای بانکی؛ بلای جان تولید

امروز تولید بخاطر عملکرد بانک ها از بین رفته است