سود بالای بانکی؛ بلای جان تولید

امروز تولید بخاطر عملکرد بانک ها از بین رفته است

بانک ها سودها را به صورت ربا در آوردند

متأسفانه بانک ها با رفتارهای نادرستی همچون فاکتورهای صوری و کارهای اشتباه دیگر حلال را به حرام تبدیل کرده و سودها را به صورت ربا در آوردند