الزامات توسعه‌ی صادرات

کاهش هزینه و افزایش تولید، بازاریابی، کیفیت محوری، حمایت ارزی، قطع وابستگی به واردات و رفع سوء مدیریت دولتی، اساس توسعه ی صادرات به شمار می آید

کارمزد حاصل از بازاریابی برای شرکت بیمه

آیا دریافت کارمزد به ازای هر فردی که بیمه میکنیم به صورت درصدی از پولی که به حساب بیمه واریز می شود تا هر چند سالی که باشد این درامد از لحاظ شرعی مجاز است؟

فعالیت‌های بازاریابی شبکه‌ای

نظر حضرت‌عالی در مورد فعالیت‌های اقتصادی به‌صورت بازاریابی شبکه‌ای با عناوین جدید و تغییراتی درروش اجرا، رایج گردیده و بعضاً مدعی اخذ مجوزهای قانونی هستند، چیست؟