پیامدهای عدم مشارکت در انتخابات

کوتاهی در مشارکت انتخاباتی، ممکن است آسیب های جدی و جبران ناپذیری به مصالح کشور وارد کند

تأملی در چهارشنبه سوری از منظر معظم له

چهارشنبه سوری چگونه خلق شد؟/ آیا چهارشنبه نحس است؟/ تقلید از نیاکان با چاشنی خرافه گرایی/ چهارشنبه سوری یا چهارشنبه مصیبت؟/ چهارشنبه سوری یا خودکشی؟!/ چهارشنبه آخر سال با نظارت رسانه ها مدیریت شود

مجازات متجاوزی که منجر به آسیب دیدن فرد شده

اگر زنی برای جلوگیری از تجاوز جنسی و رهایی از متجاوز خود را از بلندی پرت کند و آسیب بدنی ببیدن آیامی توان متجاوز را بعنوان سبب به دیه یاقصاص (عضو- نفس )محکوم کرد؟