مردم از بیکاری جوانان خود رنج می برند

مردم از بیکاری جوانان خود رنج می برند


جوانان تحصیل کرده بسیاری هستند که مشکل بیکاری دارند؛ مشکل مردم تعطیل شدن کارخانه ها است‌

مردم از بیکاری جوانان خود رنج می برند

مردم از بیکاری جوانان خود رنج می برند، جوانان تحصیل کرده بسیـاری هستنـد که مشکل بیکاری دارند، مشکل مردم تعطیل شدن کارخانه ها است، لذا اگر دولت آیین نامه می نویسند باید برای رفع مشکلات معیشتی مردم و بیکـاری جوانــان باشــد ، چــرا بــا وجــود ایــن کــه مســأله را می داننـد بـه بیـراهه می روند.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

سایز مناسب دسکتاپ 3840*2160 پیکسل

سایز مناسب صفحات وب 1280*914 پیکسل

سایز مناسب شبکه های اجتماعی 720*720 پیکسل

سایز مناسب چاپ 50*70 سانتی متر

captcha