سه ضلع اثرگذار در نظام تربیتی

«خانواده»، «مدارس و دانشگاه» و «جامعه و رسانه‌های اجتماعی» سه ضلع مثلث تربیتی هستند

عید فطر، روز بازگشت به فطرت الهی

آری عید فطر روز پاكى و بازگشت به فطرت نخستين است

حکم روزه زن در صورت فهمیدن استحاضه بعد از اذان صبح

اگر خانمی بعد از اذان صبح متوجه استحاضه شود ولی غسل نکرده، حکم روزه‌ی آن روز او چیست؟

دفعات وارسی جهت تشخیص پاکی میان حیض

برای تشخیص پاکی میان حیض، چه مقدار وارسی کافی می‌باشد؟

بازگشت به پاکی

از آنجا که عید از واژه بازگشت گرفته شده و فطرت همه انسان ها نیز پاک است بنابراین در عید فطر به حقیقت فطرت خود بازگشته ایم

حکم روزه زن در صورت شک در پاکی قبل از اذان صبح

اگر زن بعد از اذان صبح ببیند پاک‌شده، اما نمی‌داند قبل از اذان پاک بوده یا بعدازآن پاک‌شده؛ آیا باید روزه بگیرد؟

وظیفه زن در صورت یقین به پاکی بعد از اذان صبح

اگر خانمی به هر علت (مثلاً خواب) متوجه نشده است که از حیض پاک‌شده و بعد از اذان صبح بفهمد که پاک‌شده است، وظیفه‌ی او چیست؟

حکم روزه در صورت پاکی زن از حیض و نفاس و کوتاهی در انجام غسل

اگر زن حائض یا نفساء قبل از اذان صبح پاک شوند، اما در انجام غسل کوتاهی نماید روزه‌ی او چه حکمی دارد؟

احتیاط بیش‌ازحد در پاکی و نجسی

اگر شخصی خیلی زیاد در طهارت و نجاست احتیاط کند اشکالی دارد؟

ایام پاکی بین عادت ماهانه و تجاوز خون از ده روز

مسأله 462ـ زنى که عادت دارد هرگاه سه روز يا بيشتر خون ببيند و پاک شود و دوباره خون ببيند و فاصله بين دو خون، کمتر از ده روز باشد و تمام روزهايى را که خون ديده یا در وسط پاک بوده روی هم رفته بيش از ده روز نباشد، همه آن حيض است (امّا ايّامى که در وسط پاک بوده، پاک محسوب مى شود) و اگر زيادتر از ده روز باشد آن خونى که در عادت بوده حيض و ديگرى که نبوده، استحاضه است و اگر هيچ کدام در عادت نبوده آن خونى که داراى صفات حيض است حيض و ديگرى استحاضه است و اگر هر دو صفات حيض دارد، تا ده روز حيض محسوب مى شود بعد از آن استحاضه است.

حنا یا رنگ کردن مو بعد از پاکی از حیض و قبل از غسل

آیا بعد از پاک شدن از عادت ماهانه و قبل از غسل کردن می‌توان مو را رنگ کرد؟

وظیفه زن در پاکی میان حیض

اگر خانمى سه روز بعد از شروع حیض در بين ايّام عادت، يك ساعت پاك شود تکلیف او چیست؟

خواندن عقد ازدواج و نزدیکی در عده به گمان پاکی از حیض دوم

اگر کسی صیغه باشد و حیض اوّل را نگه دارد و در حیض دوم 7 روزه پاک شود و روز 8 عقد کند و روز 9 لک ببیند آیا عقدش باطل است در حالی که روز 7 مطمئن بوده که پاک شده اگر روز 8 نزدیکی داشتن تکلیف چیست ؟

حکم روزه زن در صورت شک در پاکی قبل از اذان صبح

اگر زن بعد از اذان صبح ببیند پاک‌شده، اما نمی‌داند قبل از اذان پاک بوده یا بعدازآن پاک‌شده؛ آیا باید روزه بگیرد؟

وظیفه زن در صورت یقین به پاکی بعد از اذان صبح

اگر خانمی به هر علت (مثلاً خواب) متوجه نشده است که از حیض پاک‌شده و بعد از اذان صبح بفهمد که پاک‌شده است، وظیفه‌ی او چیست؟

حکم روزه در صورت پاکی زن از حیض و نفاس و کوتاهی در انجام غسل

اگر زن حائض یا نفساء قبل از اذان صبح پاک شوند، اما در انجام غسل کوتاهی نماید روزه‌ی او چه حکمی دارد؟

تعریف زکات

زكات به چه معنا می‌باشد؟

وظیفه زن در صورت عسر و حرج عمل به‌حکم پاکی در میان حیض

چنانچه عمل به‌حکم پاکی در میان حیض (ظهر متخلل) برای زن مشقت داشته باشد می‌تواند به مرجع تقلید دیگر رجوع کند؟

وظیفه زن حائض بعد از پاکی با شک در کفایت وقت برای نماز

چنانچه زن حائض پاک شود ولی شک نماید که وقت کافی برای خواندن نماز دارد یا نه؛ تکلیف او چیست؟

وظیفه حائض در پاکی در آخر وقت نماز باوجود تنگی وقت برای غسل

چنانچه زن حائض در آخر وقت نماز پاک شود ولی وقت برای غسل کردن نداشته باشد، وظیفه‌ی او چیست؟

حکم نماز و روزه زمان حيض

آیا نماز و روزه مایی که زن در ایام عادت ماهانه ترک نموده است، لازم است در ایام پاکی قضا نماید؟