وظیفه زن در صورت تجاوز خون نفاس از ده روز

چنانچه خون نفاس از ده روز بگذرد، وظیفه ی زن چیست؟

غنائم حاصل از جنگ دو گروه از مسلمين

حکم تجاوز دو گروه مسلمان علیه یکدیگر و غنائم بدست آمده چیست؟

مقاومت در جایی که منجر به قتل متجاوز شود

اگر متجاوزی به مکانی حمله نماید و ما بخواهیم برای جلوگیری از تجاوز و سرقت و هتک ناموس مقاومت نماییم، موجب کشته شدن متجاوز می شود، حال با این وجود می توان مقاومت نمود؟