حکم اشتغال زنان در خارج از منزل

آیا اشتغال زنان در اداراتى که محل مراجعه مردان است جایز است؟

حکم اشتغال از طریق شعبده بازی

شعبده بازى را به عنوان کسب قرار دادن چه حکمى دارد؟ آیا شرکت در مجلس یا محفلى که در آن جا شعبده بازى مى شود اشکال دارد؟

حکم اشتغال از طریق دعانویسی

آیا دعانویسى و پول گرفتن در مقابل آن به عنوان کسب یا هدیه جایز است؟

حکم اشتغال شخص مسلمان در کلیسا

اگر شخص مسلمان در محیط کلیسا و معابد اهل کتاب با دریافت مزد کار کند چه حکمی دارد(البته کارهای جزئی مثل نگهبانی، رانندگی، نقاشی و باغبانی که در عین حال عقیده مسلمانی خودش را هم نگه می دارد)؟

حکم اشتغال در بانکی که عقود آن صوری است

اینجانب مقلّد حضرتعالى بوده و در یکى از بانکها مشغول به کار هستم. متأسّفانه از سال 1373 به این طرف، ایجاد سیاست سود آورى بانک، و پرداخت تسهیلات به روش مانده، باعث گردید که چندان نظارتى بر عقود اسلامى انجام نگیرد. لذا برخى از عقدها، عمداً یا سهواً، با اطّلاع یا بدون اطّلاع، به صورت صورى انجام مى گیرد، و اثر وضعى این جریان در زندگى ما به وضوح آشکار گریده است. امروز که حقیر براى جنابعالى نامه مى نویسم یقین دارم که درآمد بانک مخلوطى از حرام و مباح است، و حقوق ما نیز مستقیماً از درآمد همین تسهیلات پرداخت مى شود. با توجّه به این که براى اینجانب هیچ چیز جز رضاى پروردگار مهمّ نیست، و حتّى در صورتى که گرفتن این حقوق کراهت داشته باشد، حاضر به ادامه کار نیستم، لطفاً به دو سؤال زیر پاسخ دهید: اوّلا: آیا صحیح است که با این وضعیّت به کار در بانک ادامه دهم؟ ثانیاً: کار در مؤسّسات وابسته به بانک، که درآمد و هزینه آن از محلّ دیگرى تأمین مى شود، چه حکمى دارد؟

حکم مطالعه امور دنیوی و اشتغال به آن در اعتکاف

مطالعه امور دنیوی و اشتغال به آن در هنگام اعتکاف چه حکمی دارد؟

حکم اشتغال به کارهای مباح دنیوی در اعتکاف

اشتغال به کارهای مباح دنیوی مانند خیاطی در هنگام اعتکاف چه حکمی دارد؟

حکم اشتغال به حجامت

آیا شغل حجامت کردن کراهت دارد و این کراهت شامل زمان معاصر نیز می شود؟

حکم تحصیل و اشتغال در بلاد کفر

تحصیل و کار دولتی در آمریکا با هدف گسترش صلح و خدمت به بشریّت چه حکمی دارد؟

اشتغال در جایی که بعضا واسطه در تبلیغ حرام میباشد

اگر شخصی در انتشارات و چاپخانه کار کند؛ چنانچه برخی اوقات مجبور شود در انتشار کتابهای کوچک تبلیغی که حرام را تبلیغ می کنند مانند شراب همکاری کند و نتواند کار دیگری پیدا کند؛ با توجه به این مطلب، این کار چه حکمی دارد؟

حکم اشتغال به فروش لباس و آرایشگری زنان

اشتغال به فروشندگی لباس زنانه و یا آرایشگری زنان چه حکمی دارد؟

اشتغال به کارهای گمرکی و مالیاتی

با توجه به اینکه در بعضی روایات، تعابیری شدیدی درباره ی گمرک و گمرکچی و مالیات‌چی و... آمده است؛ استخدام و اشتغال در گمرک یا اداره ی مالیات چه حکمی دارد؟

حکم اشتغال شخص مسلمان در کلیسا

اگر شخص مسلمان در محیط کلیسا و معابد اهل کتاب با دریافت مزد کار کند چه حکمی دارد (البته کارهای جزئی مثل نگهبانی، رانندگی، نقاشی و باغبانی که در عین حال عقیده مسلمانی خودش را هم نگه می دارد)؟

حکم اشتغال در اماکن برگزار کننده مجالس حرام

دریافت حقوق بابت کار در تالارهای پذیرایی که جشن عروسی برگزار می کنند و از موسیقی لهو و لعب استفاده می کنند و می رقصند چه حکمی دارد؟

حکم اشتغال در بانک ها

استخدام در بانک و امرار معاش از طریق کارمندی در آن چه حکمی دارد؟

اشتغال به کارهای شخصی در وقت کار

مشغول شدن و پرداختن به کارهای شخصی در زمان حضور در محل کار چه حکمی دارد؟

اشتغال از طریق شعبده بازی

کسب درآمد ازطریق شعبده بازى چه حکمی دارد؟

حکم اشتغال اجباری به فروش تنباکو

اگر فرزند به اجبار پدر خود در مغازه ی او، تنباکو بفروشد این کار او چه حکمی دارد؟

حکم اشتغال در شرکتی که به طور غیر قانونی تأسیس شده

کار کردن و حقوق گرفتن در شرکتی که کار غیر قانونی نمی کند، اما به واسطه رانت و برخی اقدامات غیر قانونی تأسیس شدهاست چه حکمی دارد؟

اشتغال با مدرک تحصیلی دست کاری شده

اگر کسی با دستکاری در مدرک تحصیلی خود در شرکتی مشغول به کار شود درآمد حاصله از این طریق چه حکمی دارد؟

اشتغال در دستگاه ظلم برای جلوگيرى از مفاسد

آیا قبول کار کردن در دستگاه هایی که ظلم می کنند بر مومنین واجب است؟

قبول نکردن اشتغال در دستگاه ظلم

آیا انسان مومن می تواند به جهت وجود مفاسد دیگر کار کردن در دستگاه هایی که ظلم می کنند را قبول نکند؟

اشتغال به کارهای گمرکی و مالیاتی

به نام خدا و سلام از جهت اینکه در بعضی روایات، تعابیری شدید و غلیظ دربارهء امثال گمرک و گمرکچی و مالیات‌چی و... آمده آیا می توان گفت استخدام در گمرک یا ادارهء مالیات، حرام است و انجام عملیات گمرکی یا مالیاتی نیز حرام است؟