زمان برگرداندن مال عاریه داده شده

آیا عاریه دهنده یا عاریه گیرنده می تواند هر زمانی که اراده کردند مال را پس بگیرد یا بازگرداند؟

زمان آغاز عدّه در وطی به شبهه

در وطی به شبهه که لازم است عدّه طلاق نگه دارند، آیا آغاز عدّه از وطی به شبهه محسوب می شود یا از علم به موضوع؟

انجام غسل جنابت در زمان عادت ماهیانه

اگر چند ساعت بعد از نزدیکی پریود شویم در صورتی که هنوز غسل جنابت نکرده باشیم، تکلیف چیست؟ آیا در حین پریود بودن می توان غسل نمود؟