نام گذاری به اسامی محمد موعود و محمد یاسین

اسم فرزند خود را محمد موعود و محمد یاسین گذاشتن اشکالی ندارد؟

نذر نام محمد و تغییر به محمد سبحان

بنده و همسرم سال گذشته به صورت شفاهی عهد نمودیم که اگر خداوند فرزند پسری برایمان عنایت فرماید به برکت نام زیبای حضرت رسول اسمش را (محمد) بگذاریم، اکنون این امر محقق شده و با نظر الهی چند ماه بیشتر به تولد پسرمان نمانده است؛ سوال من این است که آیا میتوانیم با افزودن یک پسوند نام (محمد سبحان) را انتخاب نماییم یا این کار شرعا و به دلیل عهدمان اشکال دارد؟