اخلاص و خدمت به مردم ویژگی بسیج است

هر وقت کلمه بسیج گفته می شود خاطره خوبی در نظر ما تداعی می شود که بسیجیان بی منت در حال خدمت رسانی و جهاد برای مردم هستند و این امر چیزی جز اخلاص نیست

فطره کسى که بعد از غروب روز آخر ماه مى ميرد

مسأله 1709ـ هرگاه کسى بعد از غروب روز آخر ماه از دنيا برود، بايد فطره او و عيالاتش را از مالش بدهند، ولى اگر پيش از غروب بميرد واجب نيست و در صورتى که عيالاتش داراى شرايط وجوب فطره هستند خودشان بايد زکات فطره را بپردازند.

فطره سربازان

مسأله 1708ـ مخارج سربازها در سربازخانه ها يا ميدان جنگ بر عهده دولت است، ولى فطره آنها بر دولت واجب نيست و اگر شرايط در خودشان جمع است بايد زکات فطره خود را بدهند.

روزه سربازان در محل خدمت

وظیفه‌ی سربازان در مورد روزه چیست؟

زکات فطره ی سربازان

زکات فطره سرباز به عهده کیست؟