اعتبار قسم خوردن بهایی‌ها برای قضاوت

آیا سوگند افرادی که عضو فرقه ضاله بهاییت هستند آیا در محاکم اسلامی می‌توانند به لفظ جلاله سوگند یاد نمایند؟ آیا قضات می‌توانند بر اساس سوگند افراد عضو آن فرقه حکم صادر نمایند؟

لزوم احراز عدالت شاهد در قضاوت و طریقه آن

آیا اثبات عدالت شاهد لازم است؟ طرق شرعى احراز عدالت شاهد در قضاوت چیست؟

حجّیت اسناد کتبی در قضاوت

آیا قاضى در زمان فعلى مى تواند به اسناد رسمى اعتماد نموده و آنها را مستند حکم خود قرار دهد؟

حکم پذیرش منصب قضاوت توسط اهل سنت

آیا برادران اهل سنت می توانند عهده دار امر قضاوت شوند؟

حکم قضاوت شخص ریش تراش

حکم قاضی ریش تراش ولو صد در صد هم درست باشد نافذ است؟

چگونگی قضاوت بین چند متهم به اتلاف مال با عدم وجود بینه

اگر در دعوایی به طور مثال، پنج نفر متهم به تلف مالى باشند و هيچ‏كدام اقرار ن‏كنند و بينه‏ هم وجود ندارد خسارت چگونه جبران می ‏شود؟

چگونگی قضاوت بین شاکیانِ مذاهب غیر شیعه

در مواردی که طرفین دعوی غیر شیعه یا غیر مسلمان بوده، و در یکی از احوال شخصیه (ارث، وصیت، نکاح و طلاق) با یکدیگر اختلاف داشته، و به دادگاه اسلامی مراجعه کنند؛آیا دادگاه مزبور صلاحیت رسیدگی دارد؟ و در صورت رسیدگی، مبنای حکم قاضی، احکام اسلامی خواهد بود یا مذهب یکی از اصحاب دعوی؟ در صورت اخیر، اگر اصحاب دعوی دارای ادیان یا مذاهب مختلف باشند، ملاک حکم قاضی مذهب کدام یک از آنان خواهد بود؟