ترک سوره در نماز طواف

آيا نماز طواف واجب يا مستحب را مى‌توان بدون سوره خواند؟

فرق طواف مستحبی با واجب

طواف مستحبی چه تفاوتی با طواف واجب دارد؟

شک در هفت یا کمتر در طواف واجب

در صورتی که طواف کننده در طواف واجب، شک کند هفت دور بجا آورده یا کمتر، تکلیف چیست؟

قطع طواف برای اقامه نماز

آیا برای اقامه نماز واجب یا مستحب که وقت مخصوص دارد، می توان طواف را قطع کرد؟

عمل بر طبق فتوای منوب عنه

آيا برنايب واجب است كه طبق فتواى مرجع تقليد منوب عنه اعمال حج خود را انجام دهد، يا بايد مطابق وظيفه خودش عمل كند؟

استطاعت میقاتی

اگر شخصی استطاعت حج میقاتی را داشته باشد اما در محل زندگی اش مستطیع نباشد آیا حج بر او واجب است؟

کفایت غسل واجب یا مستحب معتبر از تمام غسل های واجب

دختر مجرّدى در اوائل سن بلوغ جنب شده، و تا كنون غسل جنابت نكرده؛ ولى غسلهايى مانند غسل حيض يا جمعه را انجام داده، و با اين كيفيّت به حج رفته است. لطفآ بفرماييد : 1. عبادتهايى كه بعد از آن حالت تاكنون انجام داده چه وضعى دارد؟ 2. آيا هنوز از احرام خارج نشده، و جميع محرّمات احرام بر او حرام است؟ 3. حجّش چه حكمى دارد، و اكنون وظيفه‌اش چيست؟

"طهارت از حدث" در طواف واجب

آیا "طهارت از حدث" در هر طوافی شرط است؟

حکم نفقه فرزند بر پدر

نفقه (خوراک، پوشاک و مسکن) فرزند تا چند سالگى بر پدر واجب است؟

مواردی که تمکین واجب نمی باشد

چه چیزهائى حقّ تمکین مرد را ساقط مى‌کند؟

نائب شدن واجب الحج

آیا کسی که حج بر او واجب شده است، می تواند از طرف دیگری نائب شود؟

حکم ختنه کردن فرزندان پسر

آیا ختنه کردن فرزند پسر چه حکمی دارد؟ آیا بر پدر واجب می باشد؟

منظور از گناهی که ازدواج را واجب می کند

در توضیح المسائل حضرت عالى آمده: «کسى که به خاطر ازدواج نکردن به گناه مى افتد، واجب است ازدواج نماید.» لطفاً بفرمایید که: الف) آیا منظور از گناه فقط زناست، یا چشم چرانى، خود نمایى زن، عشوه و ناز زن براى مرد نامحرم، و مانند آن را نیز شامل مى شود؟ ب) منظور از عبارت «به خاطر ازدواج نکردن به گناه مى افتد» کدام یک از این دو حالت زیر است؟ اوّل: اگر به خاطر ازدواج نکردن مرتکب گناه شد، بعد از آن ازدواج بر او واجب مى شود. دوّم: وقتى به خاطر ازدواج نکردن میل شدیدى به گناه پیدا کرد، قبل از ارتکاب گناه ازدواج بر او واجب مى شود. ج) آیا این حکم (هر کسى که به خاطر ازدواج نکردن به گناه مى افتد واجب است ازدواج کند.) اعم از دائم و موقّت است، یا فقط منظور ازدواج دائم است؟

لازم نبودن افطار روزه برای حائض

آیا واجب است زن حایض برای اینکه روزه نداشته باشد چیزی بخورد؟

حکم خوردن سحری

خوردن سحری چه حکمی دارد و در چه صورتی واجب می شود؟

حکم روزه مستحبی براي کسي که روزه واجب بر عهده دارد

چنانچه فردی روزه ی قضا یا واجب دیگری بر عهده ی او باشد، آیا می تواند روزه ی مستحبی بگیرد؟

وظیفه کسی که زکات را به سیّد ناشناخته پرداخته است

اگر شخصی صدقه واجب مانند زکات را به سیّد بپردازد، در صورتی که می دانست صدقه واجب را نباید به سادات داد ولی اطلاع نداشت که کسی که صدقه را به او می هد سید هست، در حال حاضر وظیفه ی او چیست؟

جواز جایگزینی بدهی فقیر در ازای زکات واجب

اگر کسی از فقیری طلب داشته باشد؛ آیا می تواند در ازای زکاتی که به عهده او واجب شده، زکات را جایگزین بدهی فقیر کند؟

وظيفه خريدار غلّات در صورت شک در پرداخت زکات

اگر خریدار شک کند که فروشنده غلّات، زکات آن را پرداخته است وظیفه ی او چیست؟

اگر وزن غلات بعد از خشک شدن کمتر از حدّ نصاب بشود

اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعى كه هنوز تر است به حدّ نصاب برسد و بعد از خشك شدن كمتر از اين مقدار شود تکلیف زکات آن چیست؟

حکم زکات مال قرض داده شده

چنانچه مال یا زراعتی که زکات به آن تعلق می گیرد قرض داده شود، حکم زکات آن چیست؟

حکم زکات در صورت بلوغ مالک در بين سال

اگر مالک در بین سال بالغ شود، آیا پرداخت زکات بر او واجب می گردد؟

شرایط واجب شدن زکات

با چه شرایطی زکات بر انسان واجب می گردد؟

موارد صدقات واجب و مستحب

صدقات واجب و مستحبّی شامل چه مواردی می شوند؟

موارد واجب شدن سجده ی سهو

سجده ی سهو در چه صورتی بر نمازگزار لازم و واجب می شود؟

واجب فوری بودن نماز احتیاط

آیا فاصله انداختن بین اصل نماز و نماز احتیاط جایز است؟

مقدار واجب سلام

با توجه به این که سلام دارای سه صیغه می باشد،کدام یک از آنها واجب می باشد و می توان به آن اکتفا نمود؟

انجام سجده ی واجب با اشاره در نماز

اگر در اثنای نماز واجب، آیه ای سجده دار را بشنود انجام سجده با اشاره کفایت می کند؟ آیا خللی در صحت نماز ایجاد می گردد؟

بیان اذکار واجب به نیت مستحب

اگر اذکار واجب سجده ( یا به طور کلی اذکار دیگر نماز) را به نیت مستحب بگوییم نماز باطل است؟

استحباب انجام قنوت

حکم قنوت در نمازهای واجب و مستحب چیست؟