تیمم برای معذور جهت طواف

وظیفه محرمی که طهارت ندارد و به آب نیز دسترسی ندارد و یا از استعمال آب معذور است جهت طواف، چیست؟

فرو بردن سر در آب

آیا محرم می تواند سر خود را در آب فرو ببرد؟

آگاهی از مضر بودن آب پس از غسل یا وضو

اگر يقين داشت آب برايش ضرر ندارد و وضو گرفت و غسل كرد، ولى بعد فهميد آب برايش ضرر داشته، وظيفهاش چيست؟

آگاهی از مضر نبودن آب پس از تیمم

كسى كه مىداند آب براى او ضرر دارد، چنانچه تيمّم كند و بعداً بفهمد كه آب برايش ضرر نداشته چه حكمى دارد؟

ضرر داشتن آب به خاطر سینوزیت

اينجانب مبتلا به سينوزيت هستم، ولذا استعمال آب برايم ضرر دارد، البتّه يك بار هم عمل جرّاحى كردم ولى موثّر واقع نشد كه هيچ، بلكه مضر هم واقع شد. هر وقت كه براى وضو از آب استفاده مىكنم سر دردم بيشتر مىشود، و گاه خون از مجراى بينىام ترشح مىكند، و فعلاً هم با تيمّم نمازهايم را ادا مىكنم، با توجّه به مطالب بالا آيا بايد تيمّم كنم و يا وضو بگيرم (ضمناً بعضى معتقدند وضو با آب گرم براى من ضررى ندارد)؟

کر بودن آب در ظرف متصل به شیر آب

ظرفى كه زير شير (منظور آب لوله كشى) گذاشته مىشود، حتّى اگر سر نرود آيا حكم آب كر را دارد؟ آيا مىتوان لباس نجس را در آن آب كشيد؟

حرمت مصرف بی رویه آب

با عنایت به محدودیّت منابع آب قابل شرب و شیرین در کشور، مصرف بى رویه و غیرضرورى آن چه حکمی دارد؟

حرمت اسراف آب در هنگام وضو

اگر شخص در موقع وضو، شیر آب را نبندد این کار چه حکمی دارد؟

در آب افتادن شکار تیر خورده

اگر حیوانی را با تیر بزند اما حیوان در آب بیافتد و بمیرد خوردن گوشت آن چه حکمی دارد؟

حکم نشستن زن روزه دار در آب

نشستن زن روزه دار در آب چه حکمی دارد؟

فرو بردن سر در آب

فرو بردن سر در آب برای روزه دار چه حکمی دارد؟

حکم غرغره کردن آب

غرغره کردن آّب برای فرد روزه دار چه حکمی دارد؟

حکم نوشیدن آب در هنگام تشنگی شدید

چنانچه فرد روزه دار، تشنگی شدید بر او غلبه پیدا نماید، نوشیدن آب چه حکمی دارد؟

اطلاع پیدا کردن از مضر بودن آب بعد از انجام غسل

اگر یقین داشت آب برایش ضرر ندارد و وضو گرفت و غسل کرد، ولى بعد فهمید آب برایش ضرر داشته، وظیفه اش چیست؟

حکم غسل شخصی که بدن او عرق زیاد می کند

اگر یقین داشت آب برایش ضرر ندارد و وضو گرفت و غسل کرد، ولى بعد فهمید آب برایش ضرر داشته، وظیفه اش چیست؟

چگونگی انجام غسل ترتیبی در داخل آب

انجام غسل ترتیبی در داخل آب مانند آب استخر چگونه می باشد؟

حکم مضاف شدن آب با سدر و کافور

اگر مقدار سدر و کافوری که در آب مخلوط میکنند جهت غسل میت زیاد باشد و آب را مضاف کند، از این جهت که این آب ، آب مضاف شده اشکالی دارد؟

آب نیم خورده حیوانات

آب نیم خورده حیوانات چه حکمی دارد؟

عدم ابطال وضو به علت خروج آب خارج شده از محل غائط

اگر آبى از محلّ مخرج غائط خارج شود و بوى مدفوع هم ندهد، آیا وضو را باطل مى کند؟

وضو با آب خلاف مقررات

اگر خانه آب لوله کشی نباشد و آب دزدی باشد وضو داریم یا نه؟

وضو با آبی که گمان می کرده مال اوست

اگر با آبی وضو بگیرد و بعد معلوم شود مال او نبوده تکلیف چیست؟

مباح بودن آب و ظرف و فضای آن در وضو

چنانچه فردی از آب یا ظرف یا مکان غصبی برای وضو گرفتن استفاده نماید، وضوی او چه حکمی دارد؟

مطلق بودن آب در وضو

آیا می توان با آب مضاف وضو گرفت و نماز خواند؟

پاک بودن آب در وضو

آیا لازم است آبی که برای وضو استفاده می شود، پاک باشد؟

حکم ضرر داشتن آب برای بدن به علت غیر از زخم و شکستگی

اگر در اعضای وضو شکستگی و زخم وجود نداشته باشد اما به‏ جهت ديگرى آب براى آن ضرر دارد وظیفه چیست؟

وظیفه فرد هنگام ضرر داشتن آب برای چشم

اگر آب برای چشم ضرر داشته باشد تکلیف چیست؟

حکم ضرر نداشتن آب برای زخم و شکستگی

در صورتی که روی زخم باز باشد و یا آب برای آن ضرر نداشته باشد باید چگونه وضو بگیرد؟

مضر بودن آب برای اعضای مسح

وظیفه شخصى که زخم یا دمل یا شکستگى، در سر یا پاهایش دارد، و روى آن باز است، و آب ریختن روى آن ضرر دارد، چیست؟

آبی که از محل دفع مدفوع خارج شود

اگر آبى از محلّ دفع مدفوع انسان خارج شود، و بوى مدفوع هم ندهد، چه حکمى دارد؟ آیا وضو را باطل مى کند؟

اولویت تطهیر مخرج غائط با آب

کدام راه تطهیر مخرج غائط بهتر است؛ با آب یا با سه قطعه کاغذ یا سنگ یا پارچه؟