سقوط از عدالت با عدم رعایت قوانین حکومتی

آیا عدم رعایت هر نوع قانون و آیین نامه و دستورالعمل های حکومتی حرام است و عدم رعایت آن ها موجب سقوط عدالت فرد می شود؟ آیا عدم رعایت این تکلیف از سوی قاضی موجب سقوط عدالت می شود؟

اختصاص داشتن عدالت به مذهب خاص

آیا شخص کافر و یا اهل تسنن هم میتوانند عادل باشند یا اینکه عادل بودن فقط صفت شیعیان هست؟ چرا؟

عدالت مراجع و ساخت بناهای مجلل

نظر معظم له در مورد تشریفات مراجع در ساخت بناهای مجلل وتزیینات غیر ضروری وچشمگیرچیست؟

عدالت در ثقه لازم نیست

در فرد ثقه عدالت شرط است؟

محل های رعایت عدالت در تعدد همسر

آیا مطلب زیر از کتاب جواهر طبق فتوای معظم له (دام ظله) نیز میباشد؟ عدالت در دو مورد واجب است:1- نفقه واجب 2- تقسیم شبها (به جز همبستری و رعایت عدالت در هزینه زندگی (به جز نفقه واجب)، بذل توجه، گشاده رویی و همبستری مستحب است؟

اجرای عدالت در صورتی تمکین نداشتن زن

در صورتی که زن تمکین نداشته باشد آیا باز هم اجرای عدالت لازم است؟

منظور از اجرای عدالت در ازدواج مجدد

منظور از اجرای عدالت در ازدواج مجدد چیست؟