تصرفات محاباتی یا تبرعی محجور در مال خود

در بحث محجوریت آیا عدم نفوذ، یا بطلانِ معاملاتِ به قصد اضرار در معاملات معوّض و مجّانى، منوط به علم منتقل الیه است؟

انجام غسل با علم به تنگی وقت

اگر شخص با علم به تنگی وقت نماز، غسل کند غسل او صحیح می باشد؟

انجام تیمم با علم یا احتمال به وجود آب در محل دورتر

اگر مکلف یقین به وجود آب در مکانی دورتر داشته باشد چه وظیفه ای دارد؟

تکلیف فردی که علم به حرمت یکی از گوسفندان ذبح شده دارد

کسی 5 گوسفند قربانی کرده می داند یکی از آنها حرام شده اما نمی داند کدامیک، آیا باید از همه اجتناب کند؟

علم به ربا بودن پول قرض الحسنه

اینجانب منزل مسکونی خود را به مبلغ پنج میلیون تومان به شخصی رهن داده ام( بعنوان قرض) اما مستأجر مبلغ مذکور را از فرد دیگری به شرط پرداخت ماهانه مبلغ یکصد و پنجاه هزارتومان گرفته است، حال با توجه به اینکه بنده از این موضوع اطلاع دارم تکلیفم چیست ؟