علم به خسوف یا کسوف جزئی و نخواندن نماز

اگر بداند که ماه گرفتگی جزئی صورت گرفته باشد اما عمدا نماز آیات را نخواند در این صورت نیز آیا قضا لازم است؟

علم به بطلان نماز اول بعد از خواندن نماز دوم

اگر مثلا نماز ظهر و عصر را بجا آورد سپس متوجه شود که نماز ظهر او باطل بوده، باید کدام نماز را اعاده یا قضا کند؟ آیا در مورد نماز مغرب و عشاء نیز همین طور است؟

علم به واقع شدن نماز خوانده شده در خارج از وقت

اگر بعد ازتحقیق و خواندن نماز، بفهمد که نماز را خارج از وقت خوانده است چه حکمی دارد؟

علم به بقاء وقت، در صورتی که نماز عصر را خوانده است

اگر حدس زدیم که فقط به اندازه اقامه نماز عصر فرصت تا غروب باقی است اما بعد از اقامه نماز عصر هنوز خورشید غروب نکرده باشد تکلیف نماز ظهر چیست؟

تصرفات محاباتی یا تبرعی محجور در مال خود

در بحث محجوریت آیا عدم نفوذ، یا بطلانِ معاملاتِ به قصد اضرار در معاملات معوّض و مجّانى، منوط به علم منتقل الیه است؟

انجام غسل با علم به تنگی وقت

اگر شخص با علم به تنگی وقت نماز، غسل کند غسل او صحیح می باشد؟

انجام تیمم با علم یا احتمال به وجود آب در محل دورتر

اگر مکلف یقین به وجود آب در مکانی دورتر داشته باشد چه وظیفه ای دارد؟

تکلیف فردی که علم به حرمت یکی از گوسفندان ذبح شده دارد

کسی 5 گوسفند قربانی کرده می داند یکی از آنها حرام شده اما نمی داند کدامیک، آیا باید از همه اجتناب کند؟

علم به ربا بودن پول قرض الحسنه

اینجانب منزل مسکونی خود را به مبلغ پنج میلیون تومان به شخصی رهن داده ام( بعنوان قرض) اما مستأجر مبلغ مذکور را از فرد دیگری به شرط پرداخت ماهانه مبلغ یکصد و پنجاه هزارتومان گرفته است، حال با توجه به اینکه بنده از این موضوع اطلاع دارم تکلیفم چیست ؟