فرهنگ پهلوانی، حلقه مفقوده ورزش

اگر ورزش كشورمان رنگ و بوی فرهنگ پهلوانی داشته باشد، هيچگاه شاهد مسائل و موضوعات حاشيه ای پيرامون ورزشكاران و تماشاگران نخواهيم بود