جایگاه اتاق فکر تولید در مانع زدایی

باید کارگروه و اتاق فکری تشکیل و علل تعطیلی واحدهای تولیدی آسیب شناسی شود

سود بالای بانکی؛ بلای جان تولید

امروز تولید بخاطر عملکرد بانک ها از بین رفته است